Hotărârea nr. 475/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PACURARI NR. 27 intocmit in vederea construirii de locuinte colective si spatii cu alte destinatii pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA PACURARI NR. 27

intocmit in vederea construirii de locuinte colective si spatii cu alte destinatii pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr. 19167 din 14.04.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -    Certificatul de Urbanism nr. 2152 din 08.06.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -    cererea 19167 din 14.03.2007 prin care SC PARK LANE SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Pacurari nr.27;

     -     Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 21.03.2007;

     -  avizele obtinute si studiile intocmite: ridicare topografica vizata de OCPI, avizul SC E-ON Moldova SA nr. 192 din 29.01.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr. 441 din 01.02.2007, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal Iasi nr. 1396 din 29.01.2007, avizul SC CET SA nr. 2247 din 06.02.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 234/251/28 din 26.01.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr. 720074-3 /2007, avizul SC SALUBRIS nr. 2514 din 26.01.2007,avizul Autoritatii de Sanatate Publica nr. 3937 din 22.03.2007, avizul RATP nr. 498 din 12.01.2007,avizul Agentiei pentru Protectia Mediului 2007/ACC/28.05.2007,avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr. 24812 din 08.05.2007,avizul Comisiei municipale de circulatie nr. 24808 din 27.04.2007,avizul CRMI Moldova nr. 755 din 18.07.2007 si Avizul Unic nr. 77/P.U.D./2007;

          - prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          - Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului republicata;

          -  prevederile Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

         - Hotararea de Guvern nr. 525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, strada Pacurari nr. 27, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si spatii cu alte destinatii pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 2100 mp.

ART.2         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarului.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament urbanistic si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciului Cadastru;

-       SC PARK LANE SRL  - Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bl. B2 - C2, sc. 7, parter, ap. 5.

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.475

din 29  noiembrie 2007