Hotărârea nr. 472/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR. STEJAR NR. 27. intocmit in vederea demolarii unui imobil existent si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STR. STEJAR NR. 27.

intocmit in vederea demolarii unui imobil existent si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -    Certificatul de Urbanism nr. 1184 din 22.02.2007;

     -   cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi  prin care Antoniu Florica, solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru terenul pe care il detine;

     -  Avizul Comisiei de Urbanism nr. 49677 sedinta din 04.07.2007;

     - studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ŤMihail Grigore Sturdzať al judetului Iasi nr. 625649-2  din 25 iun.2007, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 15545 din 26 iun. 2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr. 707 din 29 iun. 2007, avizul SC E-ON SA nr. 1923 din 20 iun. 2007, avizul SC CET SA nr. 13372 din 02. 07. 2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 203/04/07/01/BC/IS/1012 din 21. 06. 2007, avizul Autoritatii de sanatate publica Iasi nr. 8814 din 22.06.2007,  Avizul Unic nr. 89/PUZ/2007, avizul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI- FARA AVIZ, avizul SALUBRIS nr. 19053/26.06.2007,Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice nr. 177656/26.07.2007;

      - prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

      - Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

       - Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

       - Hotararea de Guvern nr.525/1996 reactualizata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, STR. STEJAR NR. 27, conform plansei nr. 2 de reglementari urbanistice .

 Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 380,00 mp conform cvc nr. 20322/15.07.1993.

ART.2         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarului.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciului Cadastru;

-       Antoniu Florica - Iaşi, str. Stejar nr. 27.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.472

din 29  noiembrie 2007