Hotărârea nr. 466/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.123B intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.123B

intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri aflate in proprietate

privata persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr. 2289 din 11.02.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 1441 din 26.04.2006;

     - cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi nr.2289 din 11.01.2007 prin care Antohe Cristian Gabriel si Cenusa Bogdan Constantin solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru extinderea intravilanului municipiului Iasi pe terenurile pe care le detin;

    - Avizul Comisiei de Urbanism  - sedinta din 31.01.2007;

    - studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic si de stabilitate versant, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul Inspectoratului Teritorial de regim Silvic si Vanatoare Suceava nr.12782/25.09.2006, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 24282 din 31.10.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.9515 din 06.11.2006, avizul SC E-ON SA nr. 530/14.11.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/10089/1492 din 27.10.2006, avizul SC CET SA din 26.10.2006, si Avizul Unic nr. 78/PUZ/2007;

    - prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

   - Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

    - Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

    - Hotararea de Guvern nr.525/1996 reactualizata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal  - IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR.123B. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 10.000mp. (Anexa)

 

ART.2         Se aproba extinderea intravilanului municipiului Iasi in soseaua Stefan cel Mare nr.123B.

 

ART.3         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

 

ART.4         Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

 

ART.5         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciului Cadastru;

-       Antohe Cristian Gabriel si Cenusa Bogdan Constantin  - Iaşi, str. Ciric nr. 38, bl. V1, sc. D, ap. 2.

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.466

din 29  noiembrie 2007