Hotărârea nr. 463/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI Zona Bucium Cvartalele 158 160 161 parcelele 1(2502/1/2) 1(2502/1/3) 1(2502/1/4) 1(2502/1/5) 1(2502/1/6) întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe şi funcţiuni complementare pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, Zona Bucium , Cvartalele 158, 160, 161, parcelele 1(2502/1/2), 1(2502/1/3), 1(2502/1/4), 1(2502/1/5), 1(2502/1/6) întocmit în vederea introducerii în intravilanul municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe şi funcţiuni complementare pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr. 47247/07.07.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

    -    Certificatul de Urbanism nr. 587 din 25.02.2005, nr. 879 din 16.03.2006, nr. 588 din 25.02.2005, nr. 1767 din 11.05.2006, nr. 3633 din 20.09.2005, nr. 3830 din 23.08.2006, nr. 3613 din 01.10.2004 eliberate de Primăria Municipiului Iaşi ;

    -     cererea nr. 92430 din 19.12.2006 prin care Ciornia Elena, Dimitriu Dorina şi Costel Radu, Ciobanu Raducu, Asimionesei Violeta, S.C.PRIME INVEST CONSULTING SRL, Cojocariu Florin şi Capatana Vasile, Bejan Gheorghe şi Anica, Filos Ştefan, Constantinescu Tinca şi Mihai, Irimia Vasile şi Dimitiriu Costel solicită avizare şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi, zona Buciu, cvartalele 158, 160, 161, parcelele 1(2502/1/2), 1(2502/1/3), 1(2502/1/4), 1(2502/1/5), 1(2502/1/6);

    -     Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 22.12.2006;

    -  avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic şi de stabilitate versanţi, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul S.C.E-ON SA nr.408 din 28.09.2006, avizul SC E-ON SA nr.408 din 28.09.2006, avizul S.C.E-ON GAZ ROMANIA SA nr.7455 din 18.09.2006, avizul Regiei Autonome Judeţene de Apă - Canal Iaşi nr.22156 din 03.10.2006, avizul S.C. ROMTELECOM S.A. nr.234/8776 din 21.09.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţ㠓Mihai Grigore Sturdza - al judeţului Iaşi nr.6000176-2 din 22.09.2006, avizul Agenţiei pentru protecţia mediului Iaşi nr.523 din 30.10.2006, avizul Ministerului Apărării Naţionale nr.D/6851 din 30.10.2006, avizul SRI nr.72219 din 28.09.2006, avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.827151 din 02.10.2006, avizul Autorităţii de Sănătate Publică nr.12448 din 20.09.2006 şi Avizul Unic nr.66/PUZ/2007;

     -   prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

     -  Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

    - prevederile Ordinului MLPAT 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

    - Hotararea de Guvern nr. 525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iaşi, Zona Bucium, cvartalele 158, 160, 161, parcelele 1(2502/1/2), 1(2502/1/3), 1(2502/1/4), 1(2502/1/5), 1(2502/1/6) şi Anexa care face parte din prezenta întocmite în vederea construirii de locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 3,516 ha.

ART.2         Se aprobă extinderea intravilanului municipiului Iaşi în zona Bucium, cvartalele 158, 160, 161, parcelele 1(2502/1/2), 1(2502/1/3), 1(2502/1/4), 1(2502/1/5), 1(2502/1/6).

ART.3          Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, zona Bucium, cvartalele 158, 160, 161, parcelele 1(2502/1/2), 1(2502/1/3), 1(2502/1/4), 1(2502/1/5), 1(2502/1/6).

ART.4         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.5         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.46       Prezenta hotarare va fi comunicată :

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciului Cadastru;

-       Ciornia Elena, Dimitriu Dorina şi Costel Radu, Ciobanu Raducu, Asimionesei Violeta, S.C.PRIME INVEST CONSULTING SRL, Cojocariu Florin şi Capatana Vasile, Bejan Gheorghe şi Anica, Filos Ştefan, Constantinescu Tinca şi Mihai, Irimia Vasile şi Dimitiriu Costel - Iaşi, şos.Naţională nr. 42F, bl. A4, sc. C, ap. 3.

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.463

din 29  noiembrie 2007