Hotărârea nr. 458/2007

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârilor de Consiliu Local 79/25.02.2002 şi 498/09.11.2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârilor de Consiliu Local 79/25.02.2002 şi 498/09.11.2004

 

          Consiliul Local al Municipiului IAŞI,

          Având în vedere :

a)     Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)    Nota de fundamentare nr. 25720/10.10.2007, întocmită de D.A.P.P.P.;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consililui Local Municipal Iaşi;

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)     Prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

f)      Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000;

g)     Prevederile HCL 79/25.02.2002, modificată prin HCL 498/09.11.2004, privind condiţiile minimale de acces şi criteriile de evaluare a cererilor de atribuire a locuinţelor din proprietatea privată a statului şi din proprietatea Municipiului Iaşi;

h)     Procesul verbal nr. 25145/01.10.2007, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996;

În temeiul art. 36, alin.1 şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Art. 1, 2 şi 3 din HCL 79/25.02.2002 vor avea următorul cuprins:

          Art.1 Comisia socială va analiza anual, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare, solicitările de locuinţe din proprietatea Municipiului Iaşi şi din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iaşi. În acest scop se desemnează secretariatul Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996, conform ANEXEI 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Comisia socială va înainta Consiliului Local, spre aprobare, listele de prioritate, în ordinea poziţiei şi a punctajului obţinut de către solicitanţii care îndeplinesc condiţiile minimale de acces la locuinţă precum şi propuneri privind modul de atribuire a fondului disponibil de locuinţe.

          Art. 3 În limita numărului şi structurii locuinţelor disponibile, Consiliul Local Iaşi va emite repartiţii, prin hotărâre de consiliu local.

Art.2: Anexa 2 a HCL 79/25.02.2002, modificată prin HCL 498/09.11.2004, privind condiţiile minimale, criteriile şi punctajele aferente pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate pentru repartizarea locuinţelor sociale, se modifică şi completează conform ANEXEI 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Anexa 3 a HCL 79/25.02.2002, modificată prin HCL 498/09.11.2004, privind condiţiile minimale, criteriile şi punctajele aferente pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate pentru repartizarea locuinţelor din proprietatea Municipiului Iaşi şi din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iaşi, se modifică şi completează conform ANEXEI 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:  Art. 3 şi 4 din HCL 498/09.11.2004 se abrogă.

Art.5 : Prezenta hotărâre va fi comunicată :

ú         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

ú         Primarului Municpiului Iaşi

ú         Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.458

din 29  noiembrie 2007         

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                  ANEXA nr. 1 la HCL nr.458 din 29 noiembrie 2007

privind modificarea şi completarea Hotărârilor de Consiliu Local 79/25.02.2002 şi 498/09.11.2004

 

Secretariatul Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996

 

Inspector D.A.P.P.P.:   MIHALACHE CORINA

Inspector D.A.P.P.P.:   PRODAN MIHAELA IULIA

Referent de specialitate:         BUTNARU IRINA

Referent:                       REVEI PETRONELA

Referent:                       PRICOP ANA DANIELA

 

                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                      cons.Vasile Dumitriu

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                  ANEXA nr. 2 la HCL.nr.458 din 29 noiembrie 2007

privind modificarea şi completarea Hotărârilor de Consiliu Local 79/25.02.2002 şi 498/09.11.2004

 

A.  CONDIŢIILE MINIMALE DE ACCES LA LOCUINŢĂ SOCIALĂ SUNT:

 

1.  Titularii cererii de locuinţă,(soţ/soţie), trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o  locuinţă în proprietate, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi/sau să nu deţină cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă socială.

Documente justificative: declaraţie notarială pe propria răspundere,(soţ/soţie), precum că nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă socială

 

2.  Titularii cererii de locuinţă,(soţ/soţie), trebuie să aibă domiciliu stabil în municipiul Iaşi.

Documente justificative: C.I./B.I.,(soţ/soţie) cu domiciliu stabil în Municipiul Iaşi

 

3.  Venitul mediu net lunar al familiei care solicită locuinţa(soţ/soţie/copii) sau după caz al persoanei care solicită locuinţa, realizat în ultimele 12 luni, trebuie să fie mai mic cu cel puţin 20% decât nivelul salariului mediu net pe economie.

Documente justificative: declaraţie notarială pe propria răspundere,(soţ/soţie/copii majori), privind veniturile nete realizate, însoţite de actele doveditoare pentru fiecare membru de familie (adeverinţe cu venituri nete realizate din salarii, activităţi independente, indemnizaţii, pensii, alocaţii, burse sau alte surse de venit).

NOTĂ::

La repartizarea locuinţelor, titularii cererilor de locuinţă vor face din nou dovada îndeplinirii condiţiilor minimale de acces la locuinţă; 

Solicitanţii de locuinţe, căsătoriţi dar despărţiţi în fapt, vor prezenta documente justificative pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor minimale atât pentru soţ cât şi pentru soţie, până la prezentarea unei sentinţe de divorţ definitive şi irevocabile.

Cărţile de identitate expirate nu vor fi considerate ca acte valabile pentru a face dovada că solicitanţii au domiciliu stabil în municipiul Iaşi.

 

B.  CRITERII DE EVALUARE STABILITE PRIN PUNCTAJ ŞI ACTE JUSTIFICATIVE LOCUINŢE SOCIALE

 

 

1.     Stare civilă solicitanţi

Punctajul aferent criteriului „stare civilă solicitanţi - părinte necăsătorit cu copii minori în întreţinere” se majorează cu 25 de puncte.

Actele justificative necesare pentru probarea criteriilor “stare civilă solicitanţi şi tineri căsătoriţi care au fiecare vârsta de 35 de ani la depunerea cererii” sunt:

·        copii după acte de stare civilă - certificate de naştere şi  de căsătorie;

·        copii după sentinţe de divorţ definitive sau certificate de deces (acolo unde este cazul).

2.     Numărul de membri de familie cu vârstă peste 18 ani (soţ/soţie/copii care au prezentat declaraţie privind veniturile realizate)

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “numărul de membri de familie cu vârstă peste 18 ani” sunt:

·        cărţi sau buletine de identitate, acte de stare civilă;

3.     Solicitanţi care provin din instituţii de ocrotire socială (soţ/soţie)

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “solicitanţi care provin din instituţii de ocrotire socială” sunt:

·        adeverinţe de asistaţi din care să rezulte că nu au fost integraţi sau reintegraţi în familie

Punctajul se acorda o singură dată, indiferent de numărul de membri de familie aflaţi în această situaţie.

4.      Solicitanţi salariaţi (soţ/soţie)

În cadrul criteriului “solicitanţi salariaţi” se se lărgeşte sfera de cuprindere a calităţii de salariat şi se acordă punctaje şi solicitanţilor angajaţi pe perioadă determinată astfel:

a) Solicitanţi angajaţi pe perioadă determinată

a.1) unul din soţi este angajat pe perioadă determinată/funcţionar public debutant/persoană care desfăşoară activităţi independente - 50 puncte

a.2) ambii soţi sunt angajaţi pe perioadă determinată/ funcţionari publici debutanti/persoane care desfăşoară activităţi independente - 75 puncte

b) Solicitanţi angajaţi pe perioadă nedeterminată

b.1) unul din soţi este angajat pe perioadă nedeterminată sau este funcţionar public definitiv - 75 puncte

b.2) ambii soţi angajaţi pe perioadă nedeterminată sau sunt funcţionari publici definitivi

- 100 puncte

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “solicitanţi salariaţi” sunt, după caz:

·        contract de muncă/carte de muncă completată la zi din care să rezulte durata angajării şi adeverinţă de salariat;

·        autorizaţie de funcţionare vizată la zi.

Pentru a beneficia de punctaj la acest criteriu, solicitanţii vor face anual dovada că sunt în continuare salariaţi(reânnoind actele justificative), înainte de fiecare reevaluare a cererii de locuinţă.

5.     Solicitanţi pensionari (soţ/soţie)

Punctajul aferent acestui criteriu se majorează astfel:

a) unul din soţ pensionar - 100 puncte

b) ambii soţi pensionari - 150 puncte

6.     Se abrogă criteriul 7

7.     Chiriaşi(titulari de contract) în locuinţe, din fondul locativ de stat sau din proprietatea privată a C.L. Iaşi, care nu mai prezintă siguranţă, impunându-se consolidarea sau demolarea acestora - 100 puncte

Actele justificative necesare pentru probarea acestui criteriului sunt:

·        expertize tehnice efectuate la solicitarea D.A.P.P.P.

8.     Starea sănătăţii membrilor familiei care solicită locuinţă (soţ/soţie/copii)

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “starea sănătăţii membrilor familiei care solicită locuinţă” sunt:

·        certificat medical semnat şi parafat de medicul specialist/diagnostic care necesită o cameră în plus, conf. anexei 2 a O.G. 40/1999.

9.     Persoane cu disabilităţi din cadrul familiei care solicită locuinţă (soţ/soţie/copii)

Punctajele aferente criteriului “persoane cu disabilităţi din cadrul familiei care solicită locuinţă” se suplimentează în funcţie de numărul de membri de familiei cu disabilităţi şi se majorează astfel:

a) Grad de invaliditate II sau handicap accentuat

a.1) un membru de familie cu handicap accentuat sau invaliditate gr. II - 100 puncte

a.2 )mai mulţi membri de familie cu handicap accentuat sau invaliditate gr. II - 150 puncte

b) Grad de invaliditate I sau handicap grav

b.1) un membru de familie cu handicap grav sau invaliditate gr. I - 150 puncte

b.2) mai mulţi membri de familie cu handicap grav sau invaliditate gr. I - 200 puncte

10.                        Solicitanţi care beneficiază de prevederile Legii 341/2004, veteranii, văduvele de război

Punctajul aferent acestui criteriu se majorează cu 50 de puncte.

11.                        Solicitanţi cu venitul mediu net pe familie realizat în ultimele 12 luni

Punctajul aferent subcriteriului “mai mare decât salariul minim net pe economie” se majorează cu 25 de puncte.

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “cu venitul mediu net pe familie” mai mic sau mai mare decât salariul minim net pe economie sunt, după caz:

·        acte doveditoare de venit (adeverinţe, cupoane, decizii de impunere).

Solicitanţii care nu vor face anual, înainte de fiecare evaluare, dovada veniturilor nete realizate, nu vor beneficia de punctaj la acest criteriu. Sunt exceptaţi pensionarii şi persoanele cu handicap permanent ale căror venituri sunt consecinţă a calităţii de pensionar sau de persoană cu handicap.

12.                        Vechimea dosarului înregistrat de solicitant

Punctajul aferente criteriului “vechimea dosarului înregistrat de solicitant” se dublează.

 

 

NOTĂ:

·        Criteriile de evaluare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au întrunit în totalitate criteriile specificate la punctul A;

·        Lista de priorităţi valabilă pentru repartizarea locuinţelor sociale, se stabileşte anual, în baza dosarelor şi a completărilor înregistrate până la sfârşitul lunii septembrie a fiecărui an;

·        Dosarele vor fi reactualizate anual în funcţie de modificările survenite în timp, referitoare la situaţia socio-economică a familiei; deasemenea vor fi reactualizate şi actele cu termen de valabilitate expirat (acte de identitate, vize de flotant expirate, contracte de închiriere, certificate de handicap sau invaliditate etc.); actele expirate nu vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor aferente.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Dumitriu

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                      ANEXA nr. 3 la HCL.458 din 29 noiembrie 2007

privind modificarea şi completarea Hotărârilor de Consiliu Local 79/25.02.2002 şi 498/09.11.2004

 

A.  CONDIŢIILE MINIMALE DE ACCES LA LOCUINŢA DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A STATULUI ŞI A MUNICIPIULUI IAŞI SUNT:

 

1.  Titularii cererii de locuinţă,(soţ/soţie), trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o  locuinţă în proprietate, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi/sau să nu deţină cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă atribuită în baza Legii 114/1996;

Documente justificative: declaraţie notarială pe propria răspundere,(soţ/soţie), precum că nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă atribuită în baza Legii 114/1996;

 

2.  Titularii cererii de locuinţă,(soţ/soţie), trebuie să aibă domiciliu stabil în municipiul Iaşi.

Documente justificative: C.I./B.I.,(soţ/soţie) cu domiciliu stabil în Municipiul Iaşi

NOTĂ::

La repartizarea locuinţelor, titularii cererilor de locuinţă vor face din nou dovada îndeplinirii condiţiilor minimale de acces la locuinţă; 

Solicitanţii de locuinţe, căsătoriţi dar despărţiţi în fapt, vor prezenta documente justificative pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor minimale atât pentru soţ cât şi pentru soţie, până la prezentarea unei sentinţe de divorţ definitive şi irevocabile.

Cărţile de identitate expirate nu vor fi considerate ca acte valabile pentru a face dovada că solicitanţii au domiciliu stabil în municipiul Iaşi.

B. CRITERIIlLE DE EVALUARE STABILITE PRIN PUNCTAJ ŞI ACTELE JUSTIFICATIVE - LOCUINŢE DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A STATULUI ŞI A MUNICIPIULUI IAŞI

 

1.     Stare civilă solicitanţi

Punctajul aferent criteriului “stare civilă solicitanţi - părinte necăsătorit cu copii minori în întreţinere” se majorează cu 25 de puncte.

Actele justificative necesare pentru probarea criteriilor “stare civilă solicitanţi şi tineri căsătoriţi care au fiecare vârsta de 35 de ani la depunerea cererii” sunt:

·        copii după acte de stare civilă - certificate de naştere şi  de căsătorie;

·        copii după sentinţe de divorţ definitive sau certificate de deces (acolo unde este cazul).

2.     Condiţii de locuit solicitanţi

La criteriul “condiţii de locuit solicitanţi” vor fi avute în vedere spre evaluare următoarele situaţii:

·        locuinţă închiriată din spaţiu locativ privat;

·        locuinţă închiriată în cămine, locuinţă de serviciu, locuinţe aflate în administrarea C.L. Iaşi cu excepţia celor atribuite în baza legii 114/1996;

·        toleraţi în spaţiu.

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “condiţii de locuit solicitanţi” sunt, după caz:

·        contract de închiriere înregistrat la organele fiscale teritoriale sau încheiat prin notariat/adeverinţă eliberată de administraţia căminului cu mutaţie la adresă soţ/soţie;

·        actul de proprietate a locuinţei în care sunt toleraţi, cu mutaţie la adresă soţ/soţie.

3.     Suprafaţă locuibilă deţinută

Vor beneficia de punctaj la criteriul “suprafaţă locuibilă deţinută” doar solicitanţii care au prezentat acte justificative pentru probarea criteriului “condiţii de locuit solicitanţi”

Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu - mp/locatar) se va calcula astfel: în cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a locuinţei se imparte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc împreună cu aceştia. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă(soţ/soţie şi copii).

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “suprafaţă locuibilă deţinută” sunt:

·        releveul locuinţei pentru cei toleraţi în spaţiu sau actul de închiriere pentru cei care locuiesc cu chirie, cu specificarea suprafeţei locuibile închiriate, actele de identitate şi stare civilă pentru cei care mai locuiesc la adresă.

4.     Numărul persoanelor cu vârstă peste 18 ani care locuiesc şi gospodăresc împreună

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “numărul persoanelor cu vârstă peste 18 ani care locuiesc şi gospodăresc împreună” sunt:

·        cărţi sau buletine de identitate cu domiciliu stabil sau viză de reşedintă valabilă la adresa locuinţei pentru care au prezentat acte de spaţiu valabile, acte de stare civilă;

În cazul în care solicitanţii nu prezintă acte justificative pentru criteriul “condiţii de locuit solicitanţi”, vor beneficia de punctaj numai soţul şi soţia sau după caz, persoana care solicită locuinţa.

5.     Se abrogă criteriul 7

6.     Solicitanţi care provin din instituţii de ocrotire socială (soţ/soţie)

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “solicitanţi care provin din instituţii de ocrotire socială” sunt:

·        adeverinţe de asistaţi din care să rezulte că nu au fost integraţi sau reintegraţi în familie

Punctajul se acorda o singură dată, indiferent de numărul de membri de familie aflaţi în această situaţie.

7.     Se abrogă criteriul 9

8.     Starea sănătăţii membrilor familiei care solicită locuinţă (soţ/soţie/copii)

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “starea sănătăţii membrilor familiei care solicită locuinţă” sunt:

·        certificat medical semnat şi parafat de medicul specialist/diagnostic care necesită o cameră în plus, conf. anexei 2 a O.G. 40/1999.

9.     Persoane cu disabilităţi din cadrul familiei care solicită locuinţă (soţ/soţie/copii)

Punctajele aferente criteriului “persoane cu disabilităţi din cadrul familiei care solicită locuinţă” se suplimentează în funcţie de numărul de membri de familiei cu disabilităţi şi se majorează astfel:

a) Grad de invaliditate II sau handicap accentuat

a.1) un membru de familie cu handicap accentuat sau invaliditate gr. II - 75 puncte

a.2 )mai mulţi membri de familie cu handicap accentuat sau invaliditate gr. II - 125 puncte

b) Grad de invaliditate I sau handicap grav

b.1) un membru de familie cu handicap grav sau invaliditate gr. I - 100 puncte

b.2) mai mulţi membri de familie cu handicap grav sau invaliditate gr. I - 150 puncte

10.                        Solicitanţi pensionari (soţ/soţie)

Punctajul aferent acestui criteriu se majorează astfel:

a) unul din soţ pensionar - 100 puncte

b) ambii soţi pensionari - 150 puncte

11.                        Solicitanţi salariaţi (soţ/soţie)

În cadrul criteriului “solicitanţi salariaţi” se se lărgeşte sfera de cuprindere a calităţii de salariat şi se acordă punctaje şi solicitanţilor angajaţi pe perioadă determinată astfel:

a) Solicitanţi angajaţi pe perioadă determinată

a.1) unul din soţi este angajat pe perioadă determinată/funcţionar public debutant/persoană care desfăşoară activităţi independente - 50 puncte

a.2) ambii soţi sunt angajaţi pe perioadă determinată/ funcţionari publici debutanti/persoane care desfăşoară activităţi independente - 75 puncte

b) Solicitanţi angajaţi pe perioadă nedeterminată

b.1) unul din soţi este angajat pe perioadă nedeterminată sau este funcţionar public definitiv - 100 puncte

b.2) ambii soţi angajaţi pe perioadă nedeterminată sau sunt funcţionari publici definitivi

- 150 puncte

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “solicitanţi salariaţi” sunt, după caz:

·        contract de muncă/carte de muncă completată la zi din care să rezulte durata angajării şi adeverinţă de salariat;

·        autorizaţie de funcţionare vizată la zi.

Pentru a beneficia de punctaj la acest criteriu, solicitanţii vor face anual dovada că sunt în continuare salariaţi(reânnoind actele justificative), înainte de fiecare reevaluare a cererii de locuinţă.

12.                        Se abrogă criteriul 13

13.                        Solicitanţi cu studii superioare (soţ/soţie)

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “solicitanţi cu studii superioare” sunt:

·        diplomele de studii superioare sau adeverinţe doveditoare privind susţinerea examenului de diplomă;

14.                        Solicitanţi care beneficiază de prevederile Legii 341/2004, veteranii, văduvele de război

Punctajul aferent acestui criteriu se majorează cu 50 de puncte.

15.                        Solicitanţi cu venitul mediu net pe familie

Punctajul aferent subcriteriului “mai mare decât salariul minim net pe economie” se majorează cu 25 de puncte.

Actele justificative necesare pentru probarea criteriului “cu venitul mediu net pe familie” mai mic sau mai mare decât salariul minim net pe economie sunt, după caz:

·        acte doveditoare de venit (adeverinţe, cupoane, decizii de impunere).

Solicitanţii care nu vor face anual, înainte de fiecare evaluare, dovada veniturilor nete realizate, nu vor beneficia de punctaj la acest criteriu. Sunt exceptaţi pensionarii şi persoanele cu handicap permanent ale căror venituri sunt consecinţă a calităţii de pensionar sau de persoană cu handicap.

16.                        Vechimea dosarului înregistrat de solicitant

Punctajul aferente criteriului “vechimea dosarului înregistrat de solicitant” se dublează.

 

NOTĂ:

·        Criteriile de evaluare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au întrunit în totalitate condiţiile minimale de acces la locuinţă, specificate la punctul A.

·        Lista de priorităţi valabilă pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat şi din proprietatea Consiliului Local Iaşi, se stabileşte anual, în baza dosarelor şi a completărilor înregistrate până la sfârşitul lunii septembrie a fiecărui an.

·        Dosarele vor fi reactualizate anual în funcţie de modificările survenite în timp, referitoare la situaţia socio-economică a familiei; deasemenea vor fi reactualizate şi actele cu termen de valabilitate expirat (acte de identitate, vize de flotant expirate, contracte de închiriere, certificate de handicap sau invaliditate etc.); actele expirate nu vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor aferente .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Dumitriu