Hotărârea nr. 454/2007

HOTĂRÂRE privind: - constituirea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe şi a secretariatului acesteia - stabilirea documentelor justificative care vor însoţi cererile de acordare a subvenţiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind:

-         constituirea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe şi a secretariatului acesteia 

-         stabilirea documentelor justificative care vor însoţi cererile de acordare a subvenţiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe

 

          Consiliul Local al Municipiului IAŞI,

          Având în vedere :

a)     Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)    Nota de fundamentare nr. 23163/06.09.2007, întocmită de D.A.P.P.P.;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)     Prevederile Legii nr. 12/09.01.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

f)      Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/28.06.2006;

g)     Prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, emis în comun de Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor (166/15.05.2007) şi Ministrul internelor şi reformei administrative (216/30.05.2007);

În temeiul art. 36, alin.1 şi art. 115 alin.1 lit. b  din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 :  Se aprobă constituirea Comisiei de analiza a cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe, care se va numi Comisia constituită în condiţiile Legii nr. 12/09.01.2007 şi a secretariatului acesteia, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se aprobă documentele justificative care trebuie depuse odată cu cererea de acordare a subvenţiei, cuprinse în Anexa nr. 2,  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 :   Prezenta hotărâre va fi comunicată :

ú         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ; 

ú         Primarului Municpiului Iaşi

ú         Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.                   

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.454

din 29  noiembrie 2007

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 454 DIN 29 NOIEMBRIE 2007

 

privind constituirea Comisiei de analiză a cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe şi a secretariatului acesteia

 

a) Comisia constituită în condiţiile Legii nr.12/2007 va avea următoarea componenţă:

 

1.       Viceprimar Constantin ADĂSCĂLIŢEI

2.       Secretar C.L. Lăcrămioara VERNICA

3.       Consilier juridic Denisa BĂRBĂSCU

4.       Director D.A.P.P.P. Letiţia PALAGA

5.       Inspector Direcţia de Investiţii Carmen MANCIU

6.       Bojor Marius - Daniel - consilier local

7.       Ivan Catalin - consilier local

8.       Giosanu Sorina - Marilea - consilier local

9.       Oajdea Daniel - consilier local

 

 

b) Secretariatul Comisiei constituită în condiţiile Legii nr.12/2007 va avea următoarea componenţă:

 

1.       REVEI Petronela - ref. D.A.P.P.P.

2.       PRODAN Iulia Mihaela - insp. D.A.P.P.P.

3.       BULBAŞA Adriana - insp. D.A.P.P.P.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Dumitriu

 

            Anexa nr. 2 la proiectul de H.C.L. nr. 454 din 29 noiembrie 2007

 

privind documentele justificative care trebuie depuse odată cu cererea de acordare a subvenţiei

 

Ø      Pentru prima etapă de constituire a dosarului:

a) cerere de subvenţie adresată de persoana beneficiară a creditului ipotecar (titular); cererea trebuie să cuprindă şi un opis al actelor depuse;

b) copie autentificată de pe actul de identitate al titularului cererii;

c) dacă este cazul, o adeverinţă eliberată de primarul unităţii administrative-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

     1- au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii datorită unor calamităţi naturale sau a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovaţi;

     2 - sunt evacuaţi din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

     3 - sunt evacuaţi din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriaşi în astfel de locuinţe;

d) declaraţii notariale, date în nume propriu, ale soţului/soţiei şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia, precum că:

     1 - “nu deţin o altă locuinţă în proprietate” sau, după caz “deţin o singură locuinţă în proprietate cu suprafaţa construită desfăşurată până în 50mp”(deţinută de unul sau mai mulţi membrii ai familiei),

     2 - “că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe”;

      3 - “că este prima locuinţă pe care o construiesc prin credit ipotecar”;

Ø      sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor de la lit d), pct.1,pct.2 şi pct.3  persoanele aflate în una din situaţiile de la lit.c), pct.1 şi pct.2, a căror declaraţii notariale se vor referi numai la nedeţinerea în proprietate a unei alte locuinţe decât cea prevăzută în una din situaţiile de la             lit.c), pct.1 şi pct.2;

Ø      sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor de la lit d), pct.1 persoanele care deţin locuinţe în cotă parte de proprietate cu alte persoane decât cele din cadrul familiei sau locuinţe care nu au fost retrocedate în natură în urma aplicării legilor cu privire la restituirea proprietăţilor;

e) dacă este cazul, copie după actul de proprietate şi schiţa locuinţei pe care o deţin în proprietate;

f) extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul deţine un drept real sau de folosinţă asupra terenului pe care se realizează construcţia locuinţei;

g) documente care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul construcţiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul căruia se realizează construcţia locuinţei (certificatul de înmatriculare/înregistrare          la Registrul comerţului şi obiectul de activitate pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu) ;

h) o copie de pe contractul de construire a locuinţei;

i)  o copie de pe autorizaţia de construire;

j) devizul general, fără a cuprinde cheltuielile pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor, garajele indifferent de locul de amplasare a acestora şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire;

k) graficul de execuţie a lucrărilor de construcţie;

l) fişa tehnică a construcţiei, întocmită şi certificată de antreprenorul general;

Ø      Solicitanţii eligibili, pentru care se va elibera o adeverinţă care va certifica faptul că au dreptul la acordarea subvenţiei precum şi cuantumul acesteia,  vor depune în termenul de valabilitate de 90 de zile a adeverinţei următoarele documente:

m) o copie de pe contractul de împrumut încheiat cu o instituţie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut destinat finanţării construcţiei locuinţei pentru care primeşte subvenţia de la bugetul de stat;   

n) o scrisoare bancară emisă de instituţia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de împrumut, în care să se specifice:

    1. acordul ca suma reprezentând subvenţia de la bugetul de stat să fie acceptată ca rată de plată a împrumutului, cu scadenţă la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei, şi contul în care aceasta poate fi virată;

    2. obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv;

    3. data recepţiei şi punerii în funcţiune a locuinţei, reconfirmată de antreprenorul de specialitate sau de dezvoltatorul proiectului imobiliar.

Ø      Pentru primirea efectivă a subvenţiei, după finalizarea şi recepţionarea locuinţei sunt necesare următoarele acte:

o) cerere de acordare a subvenţiei;

p) o copie a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru locuinţă;

r) un exemplar autentic sau o copie autentificată a procesului -verbal de predare-primire a locuinţei;

s) un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară depusă anterior. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Dumitriu