Hotărârea nr. 447/2007

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12.400 mp situat în intravilanul municipiului Iaşi - Cartier “Apărătorii Patriei” conform planului de situaţie anexat precum şi atribuirea în folosinţă gratuită către Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport în vederea construirii unui complex sportiv (sală polivalentă piscină teren fotbal)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

                                           HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12.400 mp situat în intravilanul municipiului Iaşi - Cartier “Apărătorii Patriei”, conform planului de situaţie anexat, precum şi atribuirea în folosinţă gratuită către Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în vederea construirii unui complex sportiv (sală polivalentă, piscină, teren fotbal)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere:

-                            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea la proiectul de hotărâre,

-       nota de fundamentare nr.69842/21.11.2007, întocmită de Serviciul Cadastru;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                            cererea nr. 69842/24.09.2007, prin care Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza”, solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în vederea construirii unui complex sportiv, constând din sală polivalentă, piscină, teren fotbal;

-       Certificatul de urbanism nr.5987/21.11.2007;

-                            art.3 şi art. 17 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-         art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-     art. 36, alin. 1, lit.c şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 123, alin.1, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art. 1 -  Se aprobă atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12.400 mp situat în intravilanul municipiului Iaşi - Cartier “Apărătorii Patriei”, conform planului de situaţie anexat.

         Art. 2 -  Se aprobă atribuirea în folosinţă  gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 12.400 mp situat în intravilanul municipiului Iaşi - Cartier “Apărătorii Patriei”, conform planului de situaţie anexat, către Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,  în vederea construirii unui complex sportiv (sală polivalentă, piscină, teren fotbal).

        Art. 3 -  Termenul de începere a lucrărilor va fi de 24 luni de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-               Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-               Primarului Municipiului Iaşi;

-               Direcţia Dezvoltare Urbană;

-               Serviciul Cadastru;

-               Serviciul Venituri din Contracte;

-               Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Educaţie Fizică şi sport - Iaşi, str.Toma Cozma nr.3.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.447

din 29 noiembrie 2007