Hotărârea nr. 441/2007

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

a)                 iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

b)                referatul de specialitate nr.______din___________ întocmit de către Serviciul Buget;

c)                 raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

c)       Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

          În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Suplimentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

 

                 La venituri în suma de 4.195,10 mii lei:

 

42.02.14 Finanţarea cheltuielilor de capital ale

unităţilor de învăţământ preuniversitar                     +4.195 mii lei

37.02.01Donaţii şi sponsorizări                                 +0,10 mii lei

 

La cheltuieli în suma de 4.195,10 mii lei:

65.02.71Invăţământ-cheltuieli de capital                   +4.195 mii lei

65.02.20Invăţământ-cheltuieli materiale                      +0,10 mii lei

 

 

 

Art. 2 Alocarea unor sume din fondul de rezervă

 

54.02.50 Fond de rezervă                                           - 550  mii lei

81.02.40 Combustibili şi energie -subvenţii                  +550  mii lei

 

 

Art. 3 Suplimentarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,  pentru anul 2007.

 

La venituri în sumă de 33 mii lei

La cheltuieli în sumă de 33 mii lei

 

 

          Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 

-                   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                   Primarului Municipiului Iaşi;

-                   Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi;

-                   Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.441

din 1 noiembrie 2007