Hotărârea nr. 430/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiţii Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi

 

          Consiliul Local al municipiului Iaşi ;

          Având în vedere:

          a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          b) referatul de specialitate nr.79455 din 26.10.2007 întocmit de către Direcţia Tehnică; Biroul străzi municipale;

          c) raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          d) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          e) prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale” - Domeniul de intervenţie 2.1 - “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”

          e) Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

          f) art. 36 şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2 Se aprobă cofinanţarea proiectului Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi, cu o cotă de min 2,00% din costurile eligibile şi a tuturor costurilor neeligibile

 

          Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată;

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

b) Primăriei Municipiului Iaşi

c) Direcţiei Tehnice

d) Direcţiei de Investiţii

e) Direcţia Economică

f) Biroul străzi municipale

 

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

a) Direcţia Tehnică

b) Direcţia Investiţii

c) Direcţia Economică

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.430

din 29 octombrie 2007

 

 

ANEXA nr.1

 

1. DATE GENERALE

 

1.1. Denumirea investitiei :

“DEZVOLTAREA AXEI DE TRANSPORT AUTO SI PIETONALA EST-VEST MUNICIPIUL IASI

 

1.2. Elaborator :

                  Proiectant general:  S.C. ‘RJR INTERNATIONAL’ S.R.L. IASI.

 

1.3. Ordonatorul principal de credite :

                                    Primaria Municipiului Iasi.

 

1.4. Autoritatea contractanta :

                                    Primaria Municipiului Iasi

 

1.5. Ampalsamentul :

Municipiul Iasi, judetul Iasi.

 

1.6. Tema si fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei:

 

            Modernizarea acestei axe presupune inbunatatirea elementelor geometrice ale traseului atat in plan cat si in profilul longitudinal. S-a urmarit largirea partii carosabile fara a afecta proprietatile din zona. Se va asigura traficul pietonal prin realizarea trotuarelor din pavele pe ambele parti cu o latime variabila impusa de limita proprietatilor.

     

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.1. DATE GENERALE

 

2.1.1. Zona si amplasamentul

            Aceasta axa traverseaza de la est la vest municipiul Iasi trecand prin centru municipiului.

 

2.1.2. Statutul juridic al terenului

            Din punct de vedere juridic terenul ocupat de investitia propusa apartine domeniului public al municipiului Iasi.

            In ceea ce priveste regimul economic, terenul mentionat este destinat lucrarilor edilitare - strazi.

 

 

2.2. Situatia existenta.

            Pe traseul acestei axe vom indentifica urmatoarele strazi:

-          str. Elena Doamna;

-          bld. Independentei;

-          piata M.Eminescu;

-          str.Pacurari;

-          sos.Pacurari.

            Etapele de proiectare si analiza vor urmari:

-          Studiu de teren;

-          Realizarea unei structuri rutiere corespunzatpare;

-          Realizarea sectiunilor transversale correlate cu amplasarea cladirilor, limitilor de proprietate si a utilitatilor;

-          Realizarea trotuarelor pentru asigurarea circulatiei pietonale;

-          Corectarea racordarilor cu strazile adiacente din reteaua existente;

-          Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale;

-          Realizarea semnalizarii verticale si orizontale.

           

 

2.3. Solutia proiectata.

 

2.3.1.str.Elena Doamna

 

            Lungime strada - L=1.020m

            Latime medie strada - B=14m

            Suprafata carosabil - Sc=14.280mp

 

            Latime medie trotuare - T=2x1.5m

            Suprafata trotuare  - St=3.060mp

 

            Latime medie spatii verzi - V=2x1.5m

            Suprafata spatii verzi  - Ssv=3.060mp

 

            Structura proiectata:

                        - 4 cm uzura BA16

                        - 5 cm binder BADPC25

                        - geocompozit cu rol antifisura

pentru trotuare

- pavele din beton h=6cm

- pat de nisip de 5cm.

 

Valoarea estimata inclusiv TVA (RON):  2.891.598

                         din care C = M:  2.523.306

 

 

2.3.2. bld. Independentei

            Lungime strada - L=1.100m

            Latime medie strada - B=21m

            Suprafata carosabil - Sc=23.100mp

 

            Latime medie trotuare - T=2x3m

            Suprafata trotuare  - St=6.540mp

 

            Latime medie spatii verzi - V=2x2m

            Suprafata spatii verzi  - Ssv=3.000mp

Structura proiectata:

                        - 4 cm uzura BA16

                        - 5 cm binder BADPC25

                        - geocompozit cu rol antifisura

pentru trotuare:

- pavele din beton h=6cm

- pat de nisip de 5cm.

 

Valoarea estimata inclusiv TVA (RON):  4.721.089

                          din care C = M:  4.119.781

 

 

2.3.3. str. Pacurari

            Lungime strada - L=1.300m

            Latime medie strada - B=12.00m

            Suprafata carosabil - Sc=15.200mp

 

            Latime medie trotuare - T=2x3m

            Suprafata trotuare  - St=7.200mp

 

            Latime medie spatii verzi - V=2x1m

            Suprafata spatii verzi  - Ssv=2.000mp

Structura proiectata:

                        - 4 cm uzura BA16

                        - 5 cm binder BADPC25

                        - geocompozit cu rol antifisura

pentru trotuare:

- pavele din beton h=6cm

- pat de nisip de 5cm.

 

Valoarea estimata inclusiv TVA (RON): 3.875.437

                          din care C = M: 3.381.837

 

 

2.3.4. sos. Pacurari

            Lungime strada - L=2.200m

            Latime medie strada - B=21.00m

            Suprafata carosabil - Sc=46.200mp

 

            Latime medie trotuare - T=2x5m

            Suprafata trotuare  - St=22.000mp

 

            Latime medie spatii verzi - V=2x2m

            Suprafata spatii verzi  - Ssv=8.800mp

Structura proiectata:

                        - 4 cm uzura BA16

                        - 5 cm binder BADPC25

                        - geocompozit cu rol antifisura

pentru trotuare:

- pavele din beton h=6cm

- pat de nisip de 5cm.

 

Valoarea estimata inclusiv TVA (RON): 10.940.784

                          din care C = M:   9.547.297

 

Valoarea estimata  a proectului inclusiv TVA (RON/ euro): 22.428.908 lei

                                                                                            6.702.599 euro

                                                                                   din care C = M: 19.572.220 lei

                                                                                                               5.848.914 euro

           Curs euro : 1euro = 3,3463lei

 

           Durata proiectului : 6 luni