Hotărârea nr. 426/2007

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 210/28.06.2007

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 210/28.06.2007

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.78697/24.10.2007 al D.E.F.P.L. Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -   prevederile O.M.F.P. nr. 619/07.06.2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice prin care se impune numirea, prin hotărâre a Consiliului Local, unei persoane care să ţină Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale;

     -   prevederile Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale;

     -   prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică şi prevederile H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

     -  demisia persoanei responsabile cu atribuţii în domeniul datoriei publice;

     In temeiul Legii 215/2001 pentru administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se modifică HCL nr. 210/28.06.2007 în sensul că se numeşte doamna Andriescu Maria - Birou Analiză Economică şi Avizări Tarife responsabil privind inregistrarea şi raportarea datoriei publice locale în locul doamnei Scumpu Elena. Atribuţiile vor fi următoarele:

Ø     va ţine Registrul datoriei publice locale cu cele două componente:

- subregistrul datoriei publice interne locale a autorităţii publice locale;

- subregistrul datoriei publice externe locale a autorităţii publice locale.

Ø     va ţine Registrul garanţiilor locale cu cele două componente:

-subregistrul garanţiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administraţiei publice locale;

-subregistrul garanţiilor locale pentru împrumuturi externe, acordate de autoritatea administraţiei publice locale.

Ø     va întocmi documentaţia necesară obţinerii avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale în cazul contractării/garantării unui împrumut conform prevederilor HG nr. 9/2007;

Ø     după contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi interne şi/sau externe, va transmite către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atestă contractarea/garantarea împrumutului precum şi după actul adiţional la contractul/acordul de împrumut/garantare, dacă au fost aduse modificări la acesta conform prevederilor art. 62 alin. (9) din Legea nr. 273/2006, modificată şi completată, privind finanţele publice locale;

Ø     pe perioada utilizării şi rambursării împrumutului contractat/garantat, va transmite, lunar, către Ministerul Economiei şi Finanţelor, date privind datoria publică locală, în termen de 15 zile de la sfârşitul perioadei de raportare conform modelului prezentat la Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice (Anexa nr. 3).

 

          Art. 2 Pe perioada concediului de odihnă, a concediilor medicale, deplasări, detaşări şi în alte situaţii neprevăzute doamna Andriescu Maria - Birou Analiză Economică şi Avizări Tarife va fi înlocuită de domnişoara Pascu Mihaela - economistă în cadrul aceluiaşi birou.

 

          Art. 3 Persoana desemnată cât şi înlocuitorul acesteia va respecta prevederile legale în domeniul datoriei publice.

 

          Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.E.F.P.L.;

-       Biroul Analiză Economică şi Avizări Tarife - Doamnei Andriescu Maria .

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.426

din 29 octombrie 2007