Hotărârea nr. 422/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ARCU NR.26 intocmit in vederea construirii unui hotel-restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoane fzice si persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA ARCU NR.26

intocmit in vederea construirii unui hotel-restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoane fzice si persoana juridica

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.38163/2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 4085 din 07.09.206 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea 85034 din 21.11.2007 prin care SC MOLDOTUR SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Arcu nr.26;

     -   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 17.01.2007 ;

     -   avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.22979 din 16.10.2006, avizul SC E-ON SA nr.1781 din 23.11.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.8688 din 20.10.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.700008-2 din 26.01.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/9628/1394 din 11.10.2006, avizul privind protectia civila nr.720018/3 din 29.01.2007,  avizul SC CET SA nr.20317/25.10.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.359 din 12.01.2007, avizul SC SALUBRIS nr.31523/16.11.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi, nr.386 din 23.02.2007, avizul Comisiei municipale de Circulatie nr.10986/27.04.2007, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr.7435 din 21.02.2007 si Avizul Unic nr.39/P.U.D./2007;

          -        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

          -        Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA ARCU NR.26, intocmit in vederea construirii unui hotel-restaurant pe teren aflat in proprietate privata personae fizice si persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 1332,10mp .(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, strada Arcu nr.26.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciului Cadastru;

-       SC MOLDOTUR SRL - Iaşi, str. Florilor nr.17.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.422

din 29 octombrie 2007