Hotărârea nr. 413/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanisticde Detaliu IASI STRADA SAULESCU NR.43 intocmit in vederea construirii unei locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren privat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanisticde Detaliu

IASI, STRADA SAULESCU NR.43

intocmit in vederea construirii unei locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren privat

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.35317din 14.06.2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 2823 din 04.07.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea 35317 din 14.05.2007 prin care domnul HARASIM STEFAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi, strada Saulescu nr.43;

     -   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 16.05.2007;

     -  avizele obtinute si studiile intocmite: ridicare topografica vizata de OCPI, avizul SC E-ON Moldova SA nr.944 din 13.04.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.200 din 16.04.2007, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal Iasi nr.7923 din 04.04.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.700161-2 /24.05.2007, avizul SC SALUBRIS nr.16115 din 01.06.2007,avizul Autoritatii de Sanatate Publica nr.6613 din 31.05.2007,avizul,avizul Agentiei pentru Protectia Mediului 5010/14.05.2007,,aviz protectia civila nr.720152/3 din 21.05.2007 ,avizul CRMI Moldova nr.131/2007/Zsi Avizul Unic nr.79/P.U.D./2007;

          -        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului republicata;

          -        prevederile Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

          -        Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI,strada Saulescu nr.43, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 723.60 mp.

ART.2         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarului.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament urbanistic si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.4         Prezenta hotarare se va comunica:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciului Cadastru;

-       Harasim Ştefan - Iaşi, Scânteia.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.413

din 29 octombrie 2007