Hotărârea nr. 411/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Canalizarea şi asanarea zonei pârâu Moldova”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Canalizarea şi asanarea zonei pârâu Moldova”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.75364 din 12.10.2007 întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Legea nr.500/2002 privind finanţele publice modificată şi completată cu Legea nr.314/2003 şi Legea nr.96/2006;

-       O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

-       H.G.R.nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.34;

     In temeiul art.36 art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul “Canalizare şi asanarea zonei pârâu Moldova”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Direcţiei de Investiţii.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.411

din 29 octombrie 2007

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1

privind obiectivul “Canalizarea şi asanarea zonei pârâu Moldova”

 

Valoarea totală estimată a investiţiei

în preţuri mai 2007 - 2.360.369,60 lei

din care C+M=1.904.022,10 lei

 

Durata execuţiei : 12 luni

Capacităţi tehnice:

-       reţea canalizare menajeră - L = 804 ml

-       rigolă 434 ml

-       dern din PVCSN Dn 315 mm-L=445 ml

-       staţie pompare

-       conductă refulare ape uzate PEID De=63 mm-L=17 ml

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

cons.Vasile Dumitriu