Hotărârea nr. 399/2007

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 36 25 mp situat în Iaşi - str. Dorojincă nr.3 precum şi concesionarea directă a acestui teren către Irod Ghiorghi şi Irod Ştefana în vederea extinderii construcţiei existente.

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                     

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE

 

privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 36,25 mp, situat în Iaşi - str. Dorojincă nr.3, precum şi concesionarea directă a acestui teren către Irod Ghiorghi şi Irod Ştefana, în vederea extinderii construcţiei existente.

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la    proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare nr. 60524/30.10.2007, întocmită de Serviciul Cadastru;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         cererea nr. 60524/14.08.2007, prin care dl. Irod Ghiorghi solicită concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 36,25 mp, situat în Iaşi - Str. Dorojincă nr.3, în vederea extinderii construcţiei existente;

-         Certificatul de Urbanism nr.1042/15.02.2007;

-         H.C.L. nr.85/07.03.2005 şi a contractului de concesiune nr.27/27.04.2005;

-         Raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-         HCL 118/23.02.2004, prin care s-a aprobat concesionarea directă în vederea extinderii construcţiilor existente către cetăţenii care au cumpărat locuinţele în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 85/1992;

-         H.G. nr.1354/2001, act normativ publicat în M.O. nr. 326/16.05.2002, prin care a fost atestat în domeniul public de interes local terenul solicitat spre concesionare (poziţia 865 - teren aferent imobilului din Str. Dorojincă nr.3, în suprafaţă totală de 200 mp), precum şi evidenţa cadastrală aferentă municipiului Iaşi  - ediţia 1990 prin care terenul se identifică prin cvartal 8, parcela CC 495, teren aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi;

-         art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-         art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri  aparţinând domeniului public;

     -   prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

     -  Având în vedere art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

-         art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul art.36, alin(5), lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 36,25 mp, situat în Iaşi - Str. Dorojincă nr.3, cu o valoare totală de 24.106 Ron.

          Art. 2 - Se aprobă aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă 36,25 mp, situat în Iaşi - Str. Dorojincă nr.3, conform planului anexat, către Irod Ghiorghi şi Irod Ştefana, în vederea extinderii construcţiei existente.

          Art. 3 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 200 Euro/mp sau 665 RON/mp, respectiv 7.250 Euro sau 24.106 RON pentru suprafaţa totală de 36,25 mp.

          Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 363 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

          Art. 5 - Durata concesiunii va fi de 25 ani.

         Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei de Dezvoltare Urbanism;

-         Serviciului Cadastru

-         Serviciului venituri din contracte;

-         Irod Ghiorghi şi  Irod Ştefana - Iaşi, str.Dorojincă nr.3.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.399

din 29 octombrie 2007