Hotărârea nr. 390/2007

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 173 56 mp situat în Iaşi - Str. Anastasie Panu nr. 54 precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na BEŞLEAGĂ MAGDALENA în vederea extinderii spaţiului existent.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 173,56 mp situat în Iaşi - Str. Anastasie Panu, nr. 54, precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na BEŞLEAGĂ MAGDALENA, în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere:

-                  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                  nota de fundamentare nr.39865/18.09.2007, întocmită de Serviciul Cadastru;

-                  raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                  raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                  cererea nr. 39865/30.05.2007, prin care d-na BEŞLEAGĂ MAGDALENA, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 92/02.12.2005, încheiat în baza H.C.L. nr. 374/26.09.2005;

-                  Certificatul de Urbanism nr. 3945/13.10.2005, precum şi Avizul Unic P.U.D. nr.27/2005, emis de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;

-                  H.C.L. nr. 374/26.09.2005, prin care s-a aprobat concesionarea directă către d-na Beşleagă Magdalena a terenului în suprafaţă de 173,56 mp situat în Iaşi - Str. Anastasie Panu nr.54, în vederea extinderii spaţiului existent, precum şi contractul de concesiune nr. 92/02.12.2005;

-                  raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-                  art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-                  art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-                  art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

-                  prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-                  art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 173,56 mp situat în Iaşi - Str. Anastasie Panu, nr. 54, conform planului amplasament şi delimitare a corpului de proprietate având nr. cadastral 17804, cu o valoare de 224.934 RON.

Art. 2 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Str. Anastasie Panu, nr. 54,  conform planului amplasament şi delimitare a corpului de proprietate având nr. cadastral 17804 este de 400 EUR/mp sau 1.296 RON/mp respectiv 224.934 RON sau 69.424 EUR pentru suprafaţa totală de 173,56 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 173,56 mp, situat în Iaşi - Str. Anastasie Panu, nr. 54, conform planului amplasament şi delimitare a corpului de proprietate având nr. cadastral 17804, proprietatea municipiului Iaşi, către d-na BEŞLEAGĂ MAGDALENA, în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţă valorică a concesiunii va fi de 2.777 EUR/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 25 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art. 57, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

       Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

       Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

       Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                  Primarului Municipiului Iaşi;

-                  Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-                  Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-                  BEŞLEAGĂ MAGDALENA - Str.Tepeş Vodă nr.2, bloc V1, scara B, etaj 3, ap.1.

 

                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons.Seryl Talpalaru         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.390

din 28 septembrie 2007