Hotărârea nr. 389/2007

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

- referatul de specialitate nr.70525/26.09.2007 întocmit de către Serviciul Buget;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

- Legea 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale cu modificarile ulterioare

- Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

          În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Suplimentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

 

               La venituri în suma de 144 mii lei:

37.02.01 Donatii si sponsorizari                                                           +144 mii lei

La cheltuieli în suma de 144 mii lei:

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala -cheltuieli de capital                     +144 mii lei

 

Art. 2 Alocarea unor sume din fondul de rezervă

54.02.50 Fond de rezervă                                                                     - 40  mii lei

51.02.20 Autoritati publice - cheltuieli materiale                                      +25  mii lei

70.02.20 Servicii si dezvoltare publica - cheltuieli materiale                   +15  mii lei

 

Art. 3 Suplimentarea bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,  pentru anul 2007

La venituri în sumă de 110,88 mii lei

La cheltuieli în sumă de 110,88 mii lei

 

Art. 4 Suplimentarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii si subventii,  pentru anul 2007

La venituri în sumă de 42 mii lei

La cheltuieli în sumă de 42 mii lei

 

Art.5 Prezenta hotărîre va fi comunicată :

-                   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                   Primarului Municipiului Iaşi;

-                   Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi;

-                   Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale;

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons.Seryl Talpalaru         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.389

din 28 septembrie 2007