Hotărârea nr. 385/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VISANI NR. 2B SI NR. 2C intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA VISANI NR. 2B SI NR. 2C

intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.51372/07.07.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 2382 din 26.04.2007 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -  cererea 51372 din 06.07.2007 prin care domnul Petrea Constantin solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi, strada Visani nr.2B SI nr.2C;

     -  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 11.07.2007;

     - avizele obtinute si studiile intocmite: ridicare topografica vizata de OCPI,avizul RAJAC nr.17017/2.08.2007,avizul E.ON Moldova nr.2146/19.07.2007,avizul E.ON Gaz Romania nr.806/19.07.2007,avizul Autoritatii de Sanatate Publica nr.10095/26.07.2007,Avizul Unic al CJ Iasi nr.82/PUD/2007.

    - prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului republicata;

    - prevederile Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

     - Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, strada Visani nr. 2B si nr. 2C, intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 2133 mp.

ART.2         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarului.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament urbanistic si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Petrea Constantin - Iaşi, str.Vişani nr.2B.

 

                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons.Seryl Talpalaru         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.385

din 28 septembrie 2007