Hotărârea nr. 380/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi Şoseaua Bârnova nr.12 cvartal 172 parcelele A1/4(7375/1/1/4) A1/5(7375/1/1/5) V2/3(7375/1/2/3) A1/6(7375/1/1/6) V2/2(7375/1/2/2) A1/1(7375/1/1/1) V2/5(73751/2/5) V2/1(7375/1/2/1) A1/2(7375/1/1/2) V2/4(7375/1/2/4) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe individuale pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iaşi, Şoseaua Bârnova nr.12, cvartal 172, parcelele A1/4(7375/1/1/4), A1/5(7375/1/1/5), V2/3(7375/1/2/3), A1/6(7375/1/1/6), V2/2(7375/1/2/2), A1/1(7375/1/1/1), V2/5(73751/2/5), V2/1(7375/1/2/1), A1/2(7375/1/1/2), V2/4(7375/1/2/4) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe individuale pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.23087/27.07.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -   Certificatele de Urbanism nr.3234/02.08.2006, nr.6283/14.12.2006, 5920/04.12.2006 si 4509/10.10.2006;

     -   cererea înaintată Primăriei Municipiului Iaşi nr.23087/2007 prin care Ciornei Ionel şi Elena, Croitoru Cezar, Ipate Gabriel - Constantin şi Monica - Elena şi Răileanu Constantin solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru extinderea intravilanului municipiului Iaşi pe terenurile pe care le deţin;

          - avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 28.03.2007;

          - studiile întocmite şi avizele obţinute : Aviz Unic nr.104/PUZ/2007, studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de O.C.P.I 120887/08.11.06, avizul Regiei Autonome de apă-canal nr.7892 din 05.04.2007 avizul S.C. E-ON GAZ ROMANIA S.A. nr.218 din 16.04.2007, avizul S.C.E-ON S.A. nr.328/945 din 20.04.2007, avizul S.C.ROMTELECOM S.A. nr.203/04/07/01/BC/IS/40 din 10.04.2007, avizul SRI 76035 din 03.05.2007, Aviz Protecţia Civilă 720110/3 din 10.04.2007, Avizul Ministerului Apărării nr.D/2299 din 17.05.2007, Aviz Direcţie Sănătate Publică 4948/13.04.2007, Aviz PSI 700118-2 din 13.04.2007 Aviz Ministerul de Interne 1215984 din 18.04.2007, Aviz Mediu nr.6641/10.08.2007, Aviz OCPI nr.8295/31.08.2007, aviz comisie veranţi nr.82873/21.11.2006;

- prevederile Legii nr.50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal;

- Legea nr.350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 reactualizată privind Regulamentul General de Urbanism;

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iaşi, Şoseaua Bârnova nr. 12, cvartal 172 parcelele A1/4(7375/1/1/4), A1/5(7375/1/1/5), V2/3(7375/1/2/3), A1/6(7375/1/1/6), V2/2(7375/1/2/2), A1/1(7375/1/1/1), V2/5(73751/2/5), V2/1(7375/1/2/1), A1/2(7375/1/1/2), V2/4(7375/1/2/4) şi anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta. Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 5468,00 mp.

          Art.2. Se aprobă extinderea intravilanului municipiului Iaşi în şoseaua Bârnova cvartal 172, parcelele A1/4(7375/1/1/4), A1/5(7375/1/1/5), V2/3(7375/1/2/3), A1/6(7375/1/1/6), V2/2(7375/1/2/2), A1/1(7375/1/1/1), V2/5(73751/2/5), V2/1(7375/1/2/1), A1/2(7375/1/1/2), V2/4(7375/1/2/4)

          Art.3. Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

          Art.4 Prezenta documentaţie reprezintă regulamentul de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

          Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Ciornei Ionel şi Elena, Croitoru Cezar, Ipate Gabriel - Constantin şi Monica - Elena şi Răileanu Constantin - Iaşi, str.Cerna nr.6A.

 

                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons.Seryl Talpalaru           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.380

din 28 septembrie 2007