Hotărârea nr. 356/2007

HOTĂRÂRE privind înfrăţirea oraşului Iaşi cu oraşele Ilioupolis şi Alexandroupolis din Grecia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înfrăţirea oraşului Iaşi cu oraşele Ilioupolis şi Alexandroupolis,  din Grecia

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de cultură şi învăţământ a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       corespondenţa cu oraşele greceşti;

     Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă înfrăţirea municipiului Iaşi cu oraşele Ilioupolis şi Alexandroupolis, din Grecia.

     Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons.Seryl Talpalaru         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.356

din 28 septembrie 2007