Hotărârea nr. 354/2007

HOTĂRÂRE privind atribuirea în proprietate fără plată a unor locuri de înhumare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în proprietate, fără plată, a unor locuri de înhumare

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.10041/30.07.2007 întocmit de D.S.P.M.Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       adresa 52422/10.07.2007 întocmită de Comisia pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004 cu cererile anexe, ale solicitanţilor revoluţionari;

-       prevederile art.5 din Legea nr.341/2005 şi a art.9 din Regulamentul pentru funcţionarea cimitirelor organizate în sistem public aprobat prin H.C.L.nr.87/2005;

     In temeiul art.36, art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă atribuirea în proprietate fără plată a câte un loc de înhumare solicitanţilor eroi revoluţionari, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Servicii Municipale Iaşi.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons.Seryl Talpalaru         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.354

din 28 septembrie 2007