Hotărârea nr. 353/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor denumiri de străzi în zona Bucium

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor denumiri de străzi în zona Bucium

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.66931/12.09.2007 întocmită de Serviciul de Urbanism şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile Legii nr.215/2001 - art.38, alin.2, lit.U, modificată şi republicată;

-       prevederile art.3 din O.G.nr.63/2002 aprobată prin Legea nr.48/2003 art.3, alin.1;

-       prevederile PUG de extindere a intravilanului municipiului Iaşi prin H.C.L.nr.136/09.08.1999;

-       H.C.L.nr.178/28.06.2006, 192/28 iunie 2006 şi 261/2006 prin care s-a aprobat Planul de Urbanism Zonal tarla 168, 164, 176 zona Bucium pentru construirea de locuinţe de parter şi parter şi etaj, construcţii anexe prin care s-au creat cartiere noi, pentru identificarea şi înregistrarea acestora se impune atribuirea de noi denumiri stradale;

     In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă următoarele denumiri de străzi conform planşelor anexate:

Zona Bucium

1.     Strada CONSTANTIN THIRON din strada Fermei până la intersecţia cu strada Nicolae Negură;

2.     Strada GEORGE BOGDAN din strada Fermei până la intersecţie cu strada Nicolae Negură

3.     Strada ALEXANDRU SLĂTINEANU din str.Constantin Thiron până în strada George Bogdan

4.     Strada NICOLAE NEGURĂ din strada Constantin Thiron până în strada George Bogdan;

5.     Strada PETRE BUZATOV din şos.Bucium până la limita admisă prin PUZ;

6.     Aleea PETRE BUZATOV  din strada Petre Buzatov până la limita admisă prin P.U.Z.;

7.     Strada DIMITIRE ANGHEL din şoseaua Bucium până la intersecţia cu strada Mihail Cornea;

8.     Fundacul DIMITRIE ANGHEL din strada Dimitrie Angel.

     Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată;

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       D.E.F.P.L;

-       Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor;

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons.Seryl Talpalaru           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.353

din 28 septembrie 2007