Hotărârea nr. 346/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de garantare prin venituri între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE                   

privind aprobarea acordului de garantare prin venituri între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

Consiliul Local Municipal Iaşi;

Având în vedere:

-           initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre,

-           Referatul de specialitate  nr. 65652 din 7. 09. 2007, întocmit de Direcţia Tehnică;

-           Raportul de avizare intocmit de catre Comisia Economico - financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi,

-           Raportul de avizare intocmit de catre Comisia Juridica si de disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi,

-           Principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;

-           În temeiul art. 36 din  Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă Acordul de garantare prin venituri, între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

 …- Direcţia Economică  şi  Finanţe  Publice  Locale Iaşi;

     - Direcţia Tehnică;

     - Direcţia Investiţii;

     - Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ

    Cons. Talpalaru Seryl                           SECRETAR

                                                           Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 346

din 10 septembrie 2007