Hotărârea nr. 334/2007

HOTĂRÂRE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Iaşi administrate de RATP Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi în vederea casării

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind trecerea  mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Iaşi , administrate de RATP Iaşi , în domeniul privat al municipiului Iaşi,  în vederea casării

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-       nota de fundamentare întocmită de R.A.T.P. Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-   Legea nr.15/1994 cu privire la capitalul imobilizat în active corporale şi necorporale şi a HG nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe,

-   prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic a acesteia ;

-  O.G.nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale ;

-  HG nr.214/25.03.1999 privind activităţile de natură economică pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe;

- HCL nr.140/31.03.2003 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile şi mobile care alcătuiesc domeniului public al municipiului Iaşi;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se trec din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi  mijloacele fixe aflate în administrarea RATP Iaşi , cuprinse în lista anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile imobile care fac obiectul domeniului public al Municipiului Iaşi cuprinse în lista anexă vor fi casate, iar sumele rezultate din valorificarea lor , după deducerea cheltuielor aferente , se constituie venit la bugetul local.

Art.3 Materialele rezultate din casări vor fi evaluate , urmând a fi valorificate în funcţie de cerinţe .Cheltuielile efectuate pentru lucrările de dezafectare şi casare a mijloacelor fixe din domeniul public se vor suporta din valoarea materialelor recuperate .

Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-    Primarului Municipiului Iaşi

-    Direcţia Tehnică

-    Direcţia Economică

-       Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

-    Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

                                                                                                                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru            cons.jr.Lăcrămioara Vernică                             

 

 

Nr.334

din 31 august 2007