Hotărârea nr. 332/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA STRADA BASOTA NR. 6 STRADA CURELARI NR. 4 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si birouri pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice si persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA STRADA BASOTA NR. 6 STRADA CURELARI NR. 4

intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si birouri pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice si persoana juridica

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.16059/19.07.2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 133 din 30.01.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

      -  cererea 43328 din 04.07.2007 prin care familia Agrigoroaiei Ionel si Antoanela  solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Basota nr. 6, strada Curelari nr. 4 ;

      -   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 04.07.2007 ;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr.25159 din 08.05.2007, avizul SC E-ON SA nr.2381 din 19.12.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.11131 din 15.12.2006, avizul SC SALUBRIS SA NR.37840 din 14.12.2006, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal Iasi nr.27522 din 08.12.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/11460/1728 din 08.12.2006, avizul privind protectia civila nr.620208/3 din 20.12.2006, avizul SC CET SA nr.24863 din 18.12.2006, avizul Inspectoratului pentru Sitiatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600257-2 din 18.12.2006, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.4659 din 21.05.2007, avizul Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Iasi nr.1066 din 20.12.2006 si Avizul Unic nr.68/P.U.D./2007;

          - prevederile Legii nr. 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -  Legea nr. 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -   prevederile Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

          -   Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA BASOTA NR. 6, STRADA CURELARI NR. 4, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective si birouri pe terenuri aflate in proprietate privata persoane fizice si persoana juridica. Terenul studiat prin PUD are suprafata de 642,70mp. (Anexa 5)

ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in Iasi, strada Başotă nr. 6, strada Curelari nr. 4.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată :

-                   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-                   Primarului Municipiului Iaşi

-                   Direcţia Dezvoltare Urbana

-                   Serviciul de Arhitectură şi Urbanism

-                   Serviciul Cadastru

-                   Agrigoroaiei Ionel si Antoanela  - Iaşi, Stradela Scăricica nr. 2.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru              cons.jr.Lăcrămioara Vernică                             

 

Nr.332

din 31 august 2007