Hotărârea nr. 328/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ANASTASIE PANU NR. 2 BLOC 6 MARTIE intocmit in vederea extinderii unui spatiu aflat in proprietate privata persoana juridica pe terenul adiacent aflat in proprietatea municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA ANASTASIE PANU NR. 2, BLOC 6 MARTIE

intocmit in vederea extinderii unui spatiu aflat in proprietate privata persoana juridica pe terenul adiacent aflat in proprietatea municipiului Iasi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.38848/2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

     -    Certificatul de Urbanism nr. 1787 din 11.05.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea 74982 din 1.10.2006 prin care CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Anastasie Panu nr.2, bloc 6 Martie;

    -      Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 18.10.2006 ;

    -    avizele obtinute si studiile intocmite: avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.19216 din 31.08.2006, avizul SC E-ON SA nr.1407/15.09.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.6644 din 04.09.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/8153/1221 din 01.09.2006,  avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.11293 din 28.08.2006, avizul SC CET SA nr.17389/13.09.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.27737 din 07.09.2006, si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 18/P.U.D./ 2007;

          - prevederile Legii nr. 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          In conformitate cu Legea nr. 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          - prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

          - Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea nr. 215/2001 republicată privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA ANASTASIE PANU NR. 2, BLOC 6 MARTIE intocmit in vederea refunctionalizarii si extinderii unui spatiu comercial aflat in proprietate privata persoana juridica pe terenul adiacent aflat in proprietatea municipiului Iasi. Suprafata terenului solicitat prin PUD pentru concesionare este de 41 mp .(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, strada A.Panu  nr.2, bloc 6 Martie, parter.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată :

-                   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-                   Primarului Municipiului Iaşi

-                   Direcţia Dezvoltare Urbana

-                   Serviciul de Arhitectură şi Urbanism

-                   Serviciul Cadastru

-                   CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR - Iaşi, str.Grigore Ureche nr. 2, bl. 6 Martie.        

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru             cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.328

din 31 august 2007