Hotărârea nr. 324/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 162 PARCELA 1(6534/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte a unei anexe gospodaresti si imprejmuirii terenului aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM, CVARTAL 162, PARCELA 1(6534/1)

intocmit in vederea construirii unei locuinte, a unei anexe gospodaresti si imprejmuirii terenului aflat in proprietate privata persoane fizice

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.31572/02.05.2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 5187 din 31.10.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -  cererea 31572 din 02.05.2007 prin care familia Hauca Mariana si Teodor solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, zona Bucium, cvartal162, parcela 1(6534/1);

     -  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 09.05.2007 ;

     -  avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic si de stabilitate versanti, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr.83659 din 30.11.2006, Decizia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.25/07.06.2007 privind transmiterea definitiva din fondul forestier national al terenului in suprafata de 0,02ha aflat in proprietate privata pentru construire locuinta, avizul Ministerului Apararii nationale nr.D/2734 din 29.06.2007, avizul Ministerului Internelor si reformei Administrative nr.1216366 din 27.05.2007, avizul Serviciului Roman de Informatii nr.76.207 din 31.05.2007, avizul privind protectia civila nr.720162/3 din 28.05.2007, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul SC E-ON SA nr.1577/457 din 31.05.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.477 din 04.06.2007, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal Iasi nr.12639 din 26.05.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr.203/04/07/01/BC/IS/94 din 02.06.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.700174-2 din 29.05.2007, avizul Agentiei pentru protectia mediului Iasi nr.5637 din iunie 2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica nr.7444 din 13.06.2007 si Avizul Unic nr.74/P.U.Z./2007;

          - prevederile Legii nr. 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          - Legea nr. 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          - prevederile Ordinului MLPAT 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

          - Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, ZONA BUCIUM, CVARTAL 162, PARCELA 1(6534/1), intocmit in vederea construirii unei locuinte, a unei anexe gospodaresti si imprejmuirii terenului aflat in proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZeste de 9428 mp . (Anexa 5)

ART.2         Se aproba introducerea in intravilanului municipiului Iasi a terenului aflat in zona Bucium, cvartal 162, parcela 1(6534/1).

ART.3         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.4         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.5         Prezenta hotarare va fi comunicată :

-                   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-                   Primarului Municipiului Iaşi

-                   Direcţia Dezvoltare Urbana

-                   Serviciul de Arhitectură şi Urbanism

-                   Serviciul Cadastru

-                   Hauca Mariana si Teodor - Suceava, Radauţi, str.Trandafirilor nr. 7.

         

                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,      

     cons.Seryl Talpalaru              cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.324

din 31 august 2007