Hotărârea nr. 321/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA ALBINET NR. 52 intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si hala de productie pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA ALBINET NR. 52

intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si hala de productie pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.51499/2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-             raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 456 din 20.02.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea 51499 din 06.07.2007 prin care Mazarianu Irina solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi, strada Albinet nr.52 ;

     -   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 11.10.2006 ;

     -  avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr.86839 din 08.12.2006, avizul SC E-ON SA nr.264 din 11.04.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.455 din 31.03.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.12735 din 17.04.2006, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal Iasi nr.7233 din 04.04.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/3122/399 din 03.04.2006, avizul privind protectia civila nr.c469 din 14.04.2006, avizul Comisiei de circulatie nr.27441 din februarie 2007, avizul Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Iasi nr.19/2007/Z, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600209-2 din 01.11.2006, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.10317 din 20.11.2006, avizul Autoritatii de Sanatate Publica nr.4080 din 03.04.2006 si Avizul Unic nr.30/P.U.D./2007.

          -        prevederile Legii nr. 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -        Legea nr. 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -        prevederile Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

          -        Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA ALBINET NR. 52, intocmit in vederea construirii unui sediu de firma si hala de productie pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 1.013,02mp . (Anexa 5)

ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, strada Albinet nr. 52.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată :

-                   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-                   Primarului Municipiului Iaşi

-                   Direcţia Dezvoltare Urbana

-                   Serviciul de Arhitectură şi Urbanism

-                   Serviciul Cadastru

-                   Mazarianu Irina - Iaşi, str. Albineţ nr. 47.

 

                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru           cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.321

din 31 august 2007