Hotărârea nr. 314/2007

HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în str. Luca Arbore sector cadastral 51 parcela 1(3136/4) în suprafaţă de 63 12 mp precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi d-na Alistar Maria

MUNICIPIUL IAŞI                                                                 

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea la  domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat în str. Luca Arbore sector cadastral 51, parcela 1(3136/4) în suprafaţă de 63,12 mp, precum şi aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi d-na Alistar Maria

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.22246/20.08.2007 întocmită de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          -        cererea nr. 22246/26.03.2007, prin care d-na Alistar Maria, în calitate de proprietară a terenului situat în Iaşi - str. Luca Arbore nr.20, solicită un schimb parţial de teren între Municipiul Iaşi şi terenul proprietatea sa;

          -        contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 3333/01.09.2003;

          -        Avizul nr. 60521/15.08.2006, emis de Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din Cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, precum şi Avizul Unic PUD nr. 40/2007, emis de Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din Cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;

          -        rapoartele de evaluare ale terenurilor;

-         art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-         art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

 -         art.121, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit.c, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului situat str. Luca Arbore sector cadastral 51, parcela 1(3136/4) în suprafaţă de 63,12 mp.

Art. 2 - Se însuşesc rapoartele de evaluare a terenurilor după cum urmează:

a)                           valoarea unitară a terenului situat în str. Luca Arbore nr.20, proprietatea doamnei Alistar Maria, este de 698 Ron/mp sau 220 Euro/mp, respectiv  44.058 Ron sau 13.886 Euro pentru suprafaţa de 63,12 mp.

b)                          valoarea unitară a terenului situat str. Luca Arbore sector cadastral 51, parcela 1(3136/4), proprietatea Municipiului Iaşi, este de  698 Ron/mp sau 220 Euro/mp. În acest caz terenului în suprafaţă de 63,12 mp situat în str. Luca Arbore nr.20 îi corespunde în str. Luca Arbore sector cadastral 51, parcela 1(3162/4), un teren în suprafaţă tot de 63.12 mp.

          Art. 3 - Se aprobă schimbul de terenuri astfel încât terenul în suprafaţă de 63,12 mp, identificat prin sector cadastral 51, parcela 1(3136/3/2), situat în str. Luca Arbore nr.20, proprietatea doamnei Alistar Maria, devine proprietatea Municipiului Iaşi, iar terenul în suprafaţă de 63,12 mp, proprietatea Municipiului Iaşi, situat în str. Luca Arbore sector cadastral 51, parcela 1(3136/4), în suprafaţă de 63,12 mp, devine proprietatea doamnei Alistar Maria.

Art. 4 - Pentru a putea încheia contractul privind schimbul de terenuri, trenurile care se transmit la schimb Municipiului Iaşi nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art. 5 - Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a contractului de schimb terenuri vor fi suportate de doamna Alistar Maria.

Art. 6 -Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Direcţia Dezvoltare Urbană

-         Serviciul Cadastru

-         Serviciul Venituri din Contracte

-         ALISTAR MARIA - Iaşi, str.Amurgului, nr.8, bl.258A, sc.B, et.3, ap.12.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            SECRETAR,    

     cons.Seryl Talpalaru              cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.314

din 31 august 2007