Hotărârea nr. 31/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA MALU NR.10 întocmit în vederea mansardarii unui imobil existent situat pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA MALU NR.10

întocmit în vederea mansardarii unui imobil existent situat pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-    nota de fundamentare nr.59104/16.10.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-    cererea 59104 din 09.08.2006 prin care SC PROEXIN SRL solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Malu nr.10;

-   Certificatul de Urbanism nr. 2885 din 05.07.2006 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

-   Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 09.08.2006 ;

-  avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa-canal nr.2627 din 27.11.2006, avizul SC E-ON SA din 2216 DIN 30.11.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.10692 din 30.11.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/11029/1648 din 23.11.2006, avizul Grupului de Pompieri “Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi nr.700103-9 din 12.06.2006,  avizul privind protecţia civilă nr.3364/979 din 25.07.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.11424 din 08.09.2003, avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Iaşi, nr.11249 din 29.11.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 129/P.U.D./ 2006;

Avand in vedere prevederile legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In conformitate Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea 286 din 06.07.2006;

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA MALU NR.10 întocmit în vederea mansardării unui imobil existent situate pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 657,00 mp.(Anexa 5).

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Malu nr.10.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliul Judeţean Iaşi;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism

-       S.C.PROEXIN S.R.L. - Iaşi, str.Malu nr.10;

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.31

din 22 ianuarie 2007