Hotărârea nr. 305/2007

HOTĂRÂRE privind transferul fără plată a unor bunuri de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi către Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transferul fără plată a unor bunuri de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi către Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.9922/27.07.2007 întocmit de către Direcţia de Servicii Publice Municipale;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     In temeiul art.36, art115, alin.1, lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se preia în regim de urgenţă de către Consiliul Local Iaşi, prin transfer fără plată de la Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi:

-       autospecializată DAC 665 tone - 1 bucată;

-       remorcă 2RP77                         - 1 bucată;

-       plug cu tracţiune variabilă                    - 1 bucată;

     Art.2 Pe aceeaşi dată bunurile mai sus menţionate se atribuie în administrare Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi.

     Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi.

 

                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETAR,

     cons.Seryl Talpalaru             cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.305

din 27 iulie 2007