Hotărârea nr. 298/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Semaforizare intersecţii în municipiul Iaşi"

MUNICIPIUL IAŞI      

CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

“Semaforizare intersecţii în municipiul Iaşi”

 

          Consiliul Local al municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul nr.54962/19.07.2007 al Serviciului Investiţii Proprii;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile art. 42 şi 43 ale Legii nr. 500 / 2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare (textul în vigoare din 08.01.2007);

-       prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, rectificată şi modificată (textul în vigoare din 01.06.2007);

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Semaforizare intersecţii în municipiul Iaşi”, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Direcţiei Investiţii;

-       Serviciul Investiţii Proprii;

                                            

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru          cons.jr.Lăcrămioara Vernică     

 

Nr.298

din 27 iulie 2007

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA la Hotărârea nr.298 din 27 iulie 2007

 

1.  Intersecţia   B-dul Ştefan cel Mare - str. Col. Langa                                     18 000

2.                   B-dul Ştefan cel Mare - str. Horia (Gulliver)                              14 000

3.                   Str. Nicolina - Podu Roş                                                           15 000

4.                    Str. Nicolina - Aleea Rozelor                                                      5 000

5.                    B-dul Ştefan cel Mare - Str. I.C. Brătianu                                 18 500

6.                    B-dul Ştefan cel Mare - Str. Palat                                             10 000

7.                    Str. Nicolina - Str. Tudor Neculai                                             24 000

8.                   Str. Crişului - Str. Galata                                                           25 000

9.                   B-dul Tudor Vladimirescu - Str.Cucu - Str. Eternitate                16 000

10.                  B-dul Poitiers - Str. Bucium                                                      20 000

11.                  Str. Palat - Str. Sf. Andrei                                                         26 400

12                   Podu Roş - Str. Sf. Lazăr - B-dul D. Mangeron                        80 000

13.                  B-dul Carol - Str. Oastei                                                          38 200

14.                  B-dul Carol - Str. Toma Cozma                                                43 500

15.                  B-dul Carol - Str. M. Costăchescu                                           30 700

16.                  B-dul Carol - Str. Dr. Vicol                                                      30 700

17.                  B-dul Tudor Vladimirescu - Str. Prof. dr. Alexa (Mall)              41 200

18.                  B-dul Tudor Vladimirescu - Str. Prof. dr. D. Atanasiu              

19.                  B-dul Tudor Vladimirescu - B-dul Chimiei                                 55 000

20.                  B-dul Tudor Vladimirescu - Splai Bahlui mal Drept                    43 500

21.                  B-dul Tudor Vladimirescu - Calea Chişinăului                            54 900 

22.                  Str. V. Lupu - Str. Dr. Savini - Str. Han Tătar                           71 000

23.                  Str. V. Lupu - Str. Pictorului

24.                  Str. Silvestru - Piaţa Gării                                                          50 000

25.                  D.N. 24 - Str. P. Culianu (Popas Păcurari)                               44 300

26.                  B-dul Independenţei - Str. N. Bălcescu                                     51 800

27.                  B-dul Independenţei - Str. I. Brătianu - Str. M. Eminescu          44 600

28.                  B-dul Independenţei - Str. V. Stroescu                                     41 200

29.                  B-dul Independenţei - Str. G. Enescu                                        36 800

30.                  Şos. Bucium - Şos. Bârnova                                                     44 300

31.                  Şos. Nicolina - Str. Sălciilor                                                      53 900

32.                  Şos. Nicolina - Str. Răzoarelor                                                 57 300

33.                  Str. Canta - Str. Munteni                                                          47 500

34.                  B-dul N. Iorga - Acces Pasaj inferior spre calea Galata             29 500

35                   B-dul Alexandru cel Bun - Str. Roman Vodă (Familial)              44 300

36.                  B-dul Alexandru cel Bun - Str.Olt (Minerva)                             28 400

37.                  B-dul Alexandru cel Bun - B-dul Dacia - Sarmizegetusa            66 600

38.                  Str. Moara de Foc - Str. O. Băncilă                                          51 800

39.                  Străpungere Silvestru - Str. Bacinschi                                        49 500

40.                  Şos. Naţională - B-dul N.Iorga                                                 55 900

41.                  Str. P. Halipa - Str. Hatman Şendrea                                        28 700

42.                  Str. Sf. Andrei - Str. G. Ghibănescu                                          25 500

43.                  Str. Sf. Lazăr - Str. Zimbrului                                                    51 000

44.                  Str. Sf. Lazăr - Str. A . Panu                                                     55 000

45.                  Str. Sf. Lazăr - Str. Ghica Vodă - Str. G. Ureche                      77 800

46.                  Şos. Arcu - Str. Bacinschi (Billa)                                               49 800

47.                  Str. Arcu - Şos.Arcu - Str. Gării                                               54 200

48.                  Str. Păcurari - Str. O. Băncilă                                                   44 600

49.                  Str. Păcurari - Str. Fătu                                                            37 100

50.                  Şos. Păcurari - Aleea Cimitirul Evreiesc                                   36 100

51.                  Şos. Nicolina (Şcoala nr .42 “ N.Iorga”)                                   43 300

52.                  B-dul Carol (Trecere pietoni Universitate)                                 18 000

53.                 B-dul Carol - Str. G. Asachi                                                     32 900

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Seryl Talpalaru