Hotărârea nr. 291/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ALEEA PETRE CULIANU F.N. T34 parcela 2/1/2/1/2(1595/1/1/2/1/2) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, ALEEA PETRE CULIANU F.N. ,T34,parcela 2/1/2/1/2(1595/1/1/2/1/2)

intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.22581/2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 5059 din 24.10.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea 22581 din 28.03.2007 prin care Manea Laurentiu solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, ALEEA PETRE CULIANU F.N. ,T34,parcela 2/1/2/1/2(1595/1/1/2/1/2)

    -    Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 28.03.2007 ;

    -    avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, avizul Comisiei pentru Urmarirea Stabilitatii Versantilor Alunecatori nr.9602 din 20.02.2007, avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta “Mihail Grigore Sturdza” nr.700119-2 din 13.04.2007, avizul privind protectia civila nr.720108/3 din 10.04.2007, avizul Agentiei pentru Prortectia Mediului Iasi nr.3813 din 17.04.2007, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul SC E-ON SA nr.107/22.01.2007,avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.251 din 22.01.2007, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.428 din 17.01.2007,avizul SC SALUBRIS nr.1390/17.01.2007, avizul OCPI nr.190/14.02.2007 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 34/P.U.D./ 2007;

     -   prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

            -      Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

            -      prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

            -      Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

           In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, ALEEA PETRE CULIANU F.N.,T34,parcela 2/1/2/1/2(1595/1/1/2/1/2)    intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 505,42 mp .(Anexa 5)

          ART.2.        Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in IASI, ALEEA PETRE CULIANU F.N. ,T34,parcela 2/1/2/1/2(1595/1/1/2/1/2).

          ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

         ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană;

-       Manea Laurentiu - Iaşi, str.Banat nr.1C.

                                                                                                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru            cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.291

din 27 iulie 2007