Hotărârea nr. 288/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-TOMESTI CVARTAL 127 PARCELA 1(4647) intocmit in vederea construirii unei locuinte si magazii pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA IASI-TOMESTI CVARTAL 127, PARCELA 1(4647)

intocmit in vederea construirii unei locuinte si magazii pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.29505/18.07.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 4963 din 28.12.2005.

     -   cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi nr.29505 din 20.04.2007 prin care domnul Miron Petru solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru construirea unei locuinte si magazii pe terenul pe care il detin in soseaua Iasi-Tomesti cvartal 127, parcela 1(4647).

     -   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 02.05.2007;

     -   studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara nr.6226 din 04.04.2007, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.11872 din 20.12.2006, avizul Serviciului Roman de Informatii nr.72972 din 30.11.2006, avizul Ministerului Administratiei si Internelor nr.827610 din 15.12.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600237-2 din 30.11.2006, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 25068 din 20.11.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.11028 din 12.12.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/11812/1768 din 13.12.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr. 16996 din 20.02.2007 si Avizul Unic nr. 57/PUZ/2007;

          -        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -        Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

          -        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

          -        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 reactualizata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, SOSEAUA IASI-TOMESTI CVARTAL 127, PARCELA 1(4647). Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2000mp. (Anexa 4)

ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, soseaua Iasi-Tomesti cvartal 127, parcela 1(4647).

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană;

-       Miron Petru - Iaşi, str.Tomeşti nr.26,bl.C,et.1,ap.7.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru           cons.jr.Lăcrămioara Vernică                             

 

 

Nr.288

din 27 iulie 2007