Hotărârea nr. 287/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA DANCU CVARTAL 122 PARCELA parcela 1/2/2(4533/1/1/2/2) intocmit in vederea construirii unei gradinite pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, ZONA DANCU, CVARTAL 122, PARCELA  parcela 1/2/2(4533/1/1/2/2)

intocmit in vederea construirii unei gradinite pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.43571/18.07.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 1880 din 17.05.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea 16071/2007 prin care ASOCIATIA CONGREGATIA “SURORILE OBLATE ALE INIMII NEPRIHANITE A MARIEI”  solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, zona Dancu, cvartal 122, parcela 1/2/2(4533/1/1/2/2);

      -  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 07.03.2007 ;

      -  avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.5864 din 12.03.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/5314/755 din 09.06.2006, avizul SC E-ON SA nr. nr.120 din 08.03.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.1155 din 07.03.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de UrgentaMihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.700092-1 din 26.04.2007, avizul SC SALUBRIS SA nr.4663 din 15.02.2007, avizul privind protectia civila nr. 2003/160 din 19.03.2007, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.4187 din 15.03.2007, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi nr.3710 din 05.04.2007 si Avizul Unic nr.47/P.U.D./2007;

          -        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

          -        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, ZONA DANCU, CVARTAL 122, PARCELA 1/2/2(4533/1/1/2/2), intocmit in vederea construirii unei gradinite pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 1500,00mp . (Anexa 5)

ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, zona Dancu, cvartal 122, parcela 1/2/2(4533/1/1/2/2).

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană;

-       ASOCIATIA CONGREGATIA “SURORILE OBLATE ALE INIMII NEPRIHANITE A MARIEI” - Iaşi, Comuna Holboca, sat Dancu, bl.H3, et.2,ap.10.

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru              cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.287

din 27 iulie 2007