Hotărârea nr. 285/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR.55F intocmit in vederea construirii unui complex de agrement care va contine sali sport piscina si restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.55F

intocmit in vederea construirii unui complex de agrement care va contine sali sport, piscina si restaurant, pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.29841/18.07.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 4616 din 11.10.2006.

     -   cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi nr.86676 din 28.11.2006 prin care SC ACCORDING GROUP SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru construirea unui complex de agrement pe terenul pe care il detine in soseaua Bucium nr.55F.

     -   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 29.11.2006;

     -   studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul Comisiei municipale de circulatie nr.15247 din 14.05.2007,  avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.11340 din 17.01.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600277-2 din 03.01.2007, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 24269 din 27.10.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.9517 din 06.11.2006, avizul SC E-ON SA nr. 1956 din 10.11.2006, avizul SC CET SA nr.21038 din 06.11.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/10101/1503 din 30.10.2006, avizul Administratiei Nationale Apele Romane nr.175 din 15.12.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr. 16443 din 06.12.2006 si Avizul Unic nr. 50/PUZ/2007;

      -  prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

       - Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

       - Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

       - Hotărârea de Guvern nr.525/1996 reactualizata privind Regulamentul General de Urbanism;

       In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.55F. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 5.000mp. (Anexa 4)

ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, soseaua Bucium nr.55F.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană;

-       SC ACCORDING GROUP SRL - Iaşi, şos.Bucium nr.55F.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru           cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.285

din 27 iulie 2007