Hotărârea nr. 284/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL POITIERS NR.6 intocmit in vederea construirii unui depozit comercial si spatii administrative conexe pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, BULEVARDUL POITIERS NR.6

intocmit in vederea construirii unui depozit comercial si spatii administrative conexe pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.16297/18.07.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

          -        Certificatul de Urbanism nr. 6084 din 12.12.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

          -        cererea 16297 din 02.03.2007 prin care SC SMART ELECTRICAL EQUIPMENT SRL SI SC COMINCO SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, bulevardul Poitiers nr.6;

          -        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 07.03.2007 ;

          -        avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, acordul S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA S.A. nr.2/50 din 18.06.2007,  avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.7402 din 30.03.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr.203/04/07/01/BC/IS/514 din 10.04.2007, avizul SC E-ON SA nr.874 din 04.04.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.152 din 05.04.2007, AVIZUL Comisiei de Circulatie nr.33780 din 31 mai 2007, avizul SC CET SA nr.7978 din 03.04.2007, avizul Salubris nr. 9768 din 02.04.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.700093-2 din 19.03.2007,  avizul privind protectia civila nr. 720019/3 din 22.03.2007, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.4994 din 04.04.2007, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi nr.3936 din mai 2007, avizul RATC nr.4657 din 27.03.2007 si Avizul Unic nr.50/P.U.D./2007.

          -        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -        prevederile Ordinului MLPAT 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

          -        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, BULEVARDUL POITIERS NR.6, intocmit in vederea construirii unui depozit comercial si spatii administrative conexe pe teren aflat in proprietate privata persoane juridice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 1200mp . (Anexa 5)

ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, bulevardul Poitiers nr.6.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană;

-       SC SMART ELECTRICAL EQUIPMENT SRL SI SC COMINCO SRL- Iaşi, B-dul Poitiers nr.11bis.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru              cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.284

din 27 iulie 2007