Hotărârea nr. 27/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA HLINCEA CVARTAL 68 PARCELA 1(3574/5) întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de sediu firmă birouri locuinţă de serviciu şi împrejmuire teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA HLINCEA, CVARTAL 68, PARCELA 1(3574/5)

întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de sediu firmă, birouri, locuinţă de serviciu şi împrejmuire teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-        cererea 50496 din 04.07.2006 prin care Adonicioaie Dan si Adonicioaie Geanina solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Hlincea, cvartal 68, parcela 1(3574/5) ;

-        nota de fundamentare nr.50496 din 16.01.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-        raportul de avizare întocmit de Comisia de juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-        Certificatul de Urbanism nr. 1146 din 02.04.2006 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

          -        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinţa din 12.07.2006 ;

-        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apă-canal nr.10066 din 11.05.2006, avizul SC E-ON SA din 450 din 02.06.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.733 din 06.06.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/4288/576 din 10.05.2006, avizul Grupului de PompieriMihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi nr.600088-2 din 26.05.2006,  avizul privind protecţia civilă nr.620135/3 din 28.09.2006.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.6652 din 24.05.2006, avizul O.C.P.I. nr.12242/05.07.2006, avizul Sucursalei Regionale de căi ferate Iaşi nr.5/1A/586/18.09.2006, avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Iaşi, nr.7469 din 089.08.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 99/P.U.D./ 2006;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-  Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală; modificată şi completată prin Legea  286 din 06.07.2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA HLINCEA, CVARTAL 68, PARCELA 1(3574/5) întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de sediu firmă, birouri, locuinţă de serviciu şi împrejmuire teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 1000,00 mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Hlincea, cvartal 68, parcela 1(3574/5).

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica :

-                         Prefectului Judeţului Iaşi ;

-                         Primarului Municipiului Iaşi ;

-                         Consiliul Judeţean Iaşi ;

-                         Direcţia Dezvoltare Urbană ;

-                         Serviciul Arhitectură Urbanism ;

-                         ADONICIOAIE DAN şi ADONICIOAIE GEANINA - Iaşi, str.Stejar nr.10.

                                    

                                                         CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.27

din 22 ianuarie 2007