Hotărârea nr. 269/2007

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 234/2007

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 234/2007

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Avînd în vedere:

-        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-        nota de fundamentare nr. 16.925/ 21.06.2007 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-        raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        HCL 234/2007 privind trecerea în administrarea DAPPP a: Stadionului Tineretului, a Stadionului Emil Alexandrescu si a Bazei sportive din str. Dumbrava Rosie;

          În temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;   

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aproba modificarea art. 3 al HCL 234/2007, in sensul ca:

§        la Anexa 1: se cumuleaza pozitiile 5,6, valoarea de inventar fiind 8.826.963 lei iar durata normala de functionare 50 ani; pt. poz. 20, teren aferent Stadionului Emil Alexandrescu, supr. 24.788 mp, valoarea de inventar este 1.861.330,92 lei.

§        la Anexa 2 : pt. poz. 8, teren aferent Bazei sportive din str. Dumbrava Rosie, supr. 19.883 mp, valoarea de inventar este 1.493.014,47 lei.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

-         Direcţiei Economice si Finante Publice Locale.

 

CONTRASEMNEAZĂ

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.269

din 29 iunie 2007