Hotărârea nr. 256/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru concesionare a unor spaţii situate în imobilul din Iaşi str. Toma Cozma nr. 4

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru concesionare a unor spaţii situate în imobilul din Iaşi, str. Toma Cozma nr. 4

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.15931/1.06.2007 întocmită de către D.A.P.P.P.;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-           H.G.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;

-           HG 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

-           raportul de expertiză tehnică de evaluare nr. 7474/15.03.2007, întocmit de S.C. Diaconu şi Asociaţii S.R.L.;

-           HCL nr. 328/2006 privind trecerea din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a imobilului din str. Toma Cozma nr. 4;

În conformitate cu art. 36, 45 si 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru concesionare, a spaţiilor situate în Iaşi, str. Toma Cozma nr. 4, demisol, cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se însuşesc valorile din raportul de expertiză tehnică de evaluare, a spaţiilor situate în imobilul aflat str. Toma Cozma nr. 4, cuprinse în Anexa nr. 1, coloana 6.

Art. 3 Valorile de pornire la licitaţie, în vederea stabilirii redevenţei anuale pentru fiecare spaţiu, sunt  cele prevăzute în Anexa  nr. 1. , coloana 7.

Art. 4 Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 5 Se aprobă caietul de sarcini cuprinzind conditiile si modul de desfasurare a licitaţiei, cuprins în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 6 Se împuterniceşte Primarul municipiului Iaşi să semneze contractele de concesiune.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         D.A.P.P.P.

 

CONTRASEMNEAZĂ

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.256

din 29 iunie 2007