Hotărârea nr. 250/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA MIRONESCU NR.5 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADELA MIRONESCU NR.5

intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.80682/14.06.2007 întocmită de Serviciul de

-       Arhitectură şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

     -    Certificatul de Urbanism nr. 4078 din 07.09.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea 80682 din 02.11.2006 prin care Ticau Corneliu solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, stradela Mironescu nr.5;

     -       Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 13.09.2006 ;

     -   avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.1000 din 18.01.2007, avizul SC E-ON SA nr.612/25.07.2005, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.328 din 24.01.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600253-2 din 18.12.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/9751/850 din 15.07.2005,  avizul privind protectia civila nr.531138/3 din 18.07.2005, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.9311 din 13.07.2005, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr.5459 din 02.02.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi, nr.11725 din 15.12.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 6/P.U.Z./ 2007.

         - prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          - Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          - prevederile Ordinului MLPAT 176/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

          - Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADELA MIRONESCU NR.5 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 149,52mp .(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, stradela Mironescu nr.5.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană ;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       Serviciul Cadastru ;

-       Ticau Corneliu - Iaşi, str.Ioan Creangă nr.21,bl.H2,sc.B,et.3,ap.3.

 

        CONTRASEMNEAZĂ

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.250

din 29 iunie 2007