Hotărârea nr. 246/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI BULEVARDUL SOCOLA NR.16A intocmit in vederea reamenajarii suprainaltarii unui spatiu comercial situat pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, BULEVARDUL SOCOLA NR.16A

intocmit in vederea reamenajarii, suprainaltarii unui spatiu comercial situat pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.22552/14.06.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi ;

-       Certificatul de Urbanism nr. 2384 din 12.06.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-       cererea 83059 din 13.11.2006 prin care SC GRAPHLIGHT SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Bulevardul Socola nr.16A;

     -    Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 22.11.2006 ;

     -  avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600211-2 din 10.11.2006,  avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.14239 din 25.10.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi nr.10150 din 27.10.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 22/P.U.D./ 2007.

     -   prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

     - Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          - prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

          - Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, BULEVARDUL SOCOLA NR.16A intocmit in vederea reamenajarii, suprainaltarii unui spatiu comercial situat pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 231,25 mp.

ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, Bulevardul Socola nr.16A.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată :

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană ;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       Serviciul Cadastru ;

-       SC GRAPHLIGHT SRL - Iaşi, Str.Stejar nr.60,bl.L5,sc.C,et.3,ap.11.

 

       CONTRASEMNEAZĂ

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.246

din 29 iunie 2007