Hotărârea nr. 243/2007

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11 40 mp situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25 sc.E parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na DARABĂ EMILIA în vederea extinderii spaţiului existent.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11,40 mp situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25, sc.E, parter,  precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na DARABĂ EMILIA, în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.26826/30.05.2007 întocmită de Serviciul cadastru;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-           cererea nr. 26826/12.04.2007, prin care d-na Darabă Emilia solicită concesionarea directă a terenului situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25, sc.E, parter, conform planului anexat,  pentru extinderea spaţiului comercial situat la această adresă;

-           Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 3898/24.10.1996;

-           Certificatul de Urbanism nr. 979/14.02.2007, precum şi Avizul nr.33502/08.05.2007, privind Studiul de Volumetrie, emis de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

-           raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-           art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-         art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-         art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

-         prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-         art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere srt.36, alin(5), lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11,40 mp, situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25, sc.E, parter, conform planului anexat, cu o valoare de 8596 RON.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25, sc.E, parter, este de 280 Euro/mp sau 754 RON/mp respectiv 8596 RON sau 3192 Euro pentru suprafaţa totală de 11,40 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 11,40 mp, situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25, sc.E, parter, conform planului anexat, proprietatea municipiului Iaşi, către d-na Darabă Emilia, în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţă valorică a concesiunii va fi de 638 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

       Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată;

-                     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                     Primarului Municipiului Iaşi;

-                     Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-                     Serviciul cadastru;

-                     Serviciul venituri din contracte;

-                     DARABA EMILIA - Iaşi, str.A.Panu nr.27, BL.MOLDOVA II, et.1,ap.1.

 

       CONTRASEMNEAZĂ

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.243

din 29 iunie 2007