Hotărârea nr. 242/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de acordare a dreptului de acces ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. UPC ROMÂNIA S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL              

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea contractului de acordare a dreptului de acces ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. UPC ROMÂNIA S.A.

 

  Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

  Având în vedere:

-                     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                     nota de fundamentare nr.8506/28.05.2007 întocmită de Serviciul Cadastru;

-                     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                     raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-          H.C.L. nr.126/19.03.2007 privind acordarea către S.C. UPC ROMÂNIA S.A. a dreptului de acces pe unele terenuri aflate în domeniul public al municipiului Iaşi, în suprafaţă de 12 mp;

-          prevederile art. 3 din H.C.L. nr.126/19.03.2007;

-          H.G. nr.1354/2001, act normativ publicat în M.O. nr. 326/16.05.2002, prin care a fost atestat domeniul public de interes local al municipiului Iaşi;

-          procesul - verbal de negociere încheiat de Comisia de negociere a contractului, desemnată prin H.C.L. nr.126/19.03.2007 şi reprezentanţii S.C. UPC ROMÂNIA S.A.;

-          prevederile art.22-31 din O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul de reglementare a comunicaţiilor;

-          art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-          art. 13, alin.2 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1 - Se aprobă contractul de acordare a dreptului de acces ce se va încheia între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. UPC ROMÂNIA S.A.  în formă negociată, conform anexei 1 care face parte integrantă din hotărâre.

                Art. 2 -  Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului de acordare a dreptului de acces vor fi suportate integral de S.C. UPC ROMÂNIA S.A.

                Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de acordare a dreptului de acces.

            Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                     Primarului Municipiului Iaşi;

-                     Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-                     Serviciul cadastru;

-                     UPC România - Bucureşti, şos.Nordului nr.62D, sector 1.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.242

din 29 iunie 2007