Hotărârea nr. 241/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici reactualizaţi pentru obiectivul "Bloc 1004 tr.V-VI locuinţe pentru tineri construite de A.N.L. în şos.Nicolina C.U.G.-Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici reactualizaţi pentru obiectivul “Bloc 1004 tr.V-VI locuinţe pentru tineri construite de A.N.L. în şos.Nicolina C.U.G.-Iaşi”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.42708/07.06.2007 întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice modificată şi completată cu Legea nr.314/2003 şi Legea nr.96/2006;

-       prevederile O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

-       prevederile H.G.R.nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.nr.34;

     Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici reactualizaţi, cuprinşi în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru obiectivul “Bloc 1004 tr.V-VI locuinţe pentru tineri construite de A.N.L. în şos.Nicolina C.U.G.-Iaşi” .

     Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţia Tehnică;

-       Direcţia Investiţii;

-       Serviciul Investiţii Proprii.

 

     CONTRASEMNEAZĂ

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.241

din 29 iunie 2007