Hotărârea nr. 238/2007

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de asociere nr.8329/03.02.2005

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                               

                                                                HOTĂRÂRE 

                  privind modificarea Contractului de asociere nr.8329/03.02.2005

 

Consiliul Local  al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Juridic,

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

·                    Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

·                    Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

·                    Comisia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

Având în vedere H.C.L. nr. 576/28.12.2004 privind aprobarea asocierii între Consiliul Local Municipal Iasi şi SC Iulius Group, având ca obiect edificarea Ansamblului Madison (Palas)

Având în vedere H.C.L. nr. 3/17.01.2005, privind completarea şi modificarea HCL 576/2004 privind aprobarea asocierii între Consiliul Local Municipal Iasi şi SC Iulius Group, având ca obiect edificarea Ansamblului Madison (Palas)

Având în vedere H.C.L. nr. 4/17.01.2005, privind aprobarea contractului de asociere între Consiliul Local Municipal Iasi şi SC Iulius Group, având ca obiect edificarea Ansamblului Madison (Palas)

Având în vedere HCL nr. 429/27.11.2006 privind modificarea şi completarea art. 3 din HCL 3/17.01.2005;

Având în vedere prevederile HCL 455/5.12.2005, privind aprobarea PUZ pentru reabilitarea Zonei Centrale Sud a Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 104/19.03.2007, privind aprobarea P.U.D. pentru reabilitarea părţii estice a Zonei Centrale Sud a Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 105/19.03.2007, privind aprobarea P.UD. pentru reabilitarea zonei sudice a Zonei Centrale Sud a Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 106/19.03.2007, privind aprobarea P.UD. pentru reabilitarea părţii vestice a Zonei Centrale Sud a Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile contractului de asociere în participaţiune nr. 8329/3.02.2005;

Având în vedere adresa nr. 93540/07.12.2005 a Primăriei Municipiului Iaşi, prin care s-a solicitat S.C. IULIUS GROUP S.R.L. Iaşi renegocierea clauzelor contractuale referitoare la:

-                             evaluarea aportului valoric al fiecărei părţi din contract (modul de evaluare a investiţiilor efectuate şi a terenului aferent);

-                             suprafeţele construite şi cuantificarea acestora în spaţii alternative (unităţi locative, spaţii comerciale, hoteluri, locuri de parcare etc.);

-                             suprafeţele zonelor verzi şi a celorlalte locuri publice, precum şi modul de administrare al lor pe perioada derulării contractului;

-                             termenele de demarare şi realizare a obiectivelor contractului (data predării amplasamentului, data finalizării noului ştrand şi a terenului de sport, data lucrărilor de investiţii etc.);

-                             modul de urmărire a situaţiei financiare a asocierii (atât pe parcursul derulării investiţiei, cât şi după finalizarea ei);

-                             păstrarea caracterului public asupra tuturor obiectivelor de interes comunitar (alei, parcuri, grădini etc.);

-                             definirea modului de administrare a bunurilor rezultate din construirea noului ştrand şi a bazei sportive;

-                             reanalizarea cotei minime de profit garantat, prin prisma noilor condiţii impuse prin P.U.Z.

Având în vedere adresele nr. 9503/020.02.2005 şi 1274/19.07.2006 prin care S.C. IULIUS GROUP S.R.L. Iaşi a acceptat renegocierea contractului de asociere nr. 8329/03.02.2005.

Având în vedere că denumirea iniţială a proiectului ce face obiectul contractului de asociere în participatiune a fost inlocuita ca urmare a desfăşurării unui concurs de idei cu denumirea Ansamblul Palas;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, care constituie Anexa 2 la proiectul de act aditional anexat;

Având în vedere procesele verbale de negociere din data de 16.01.2007, 4.04.2007, 12.04.2007, 17.04.2007, 19.04.2007 şi din data de 14.06.2007;

Având în vedere amendamentele propuse de comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi  în cadrul şedinţei extraordinare din data de 22 iunie 2007,

Având în vedere amendamentele propuse de comisia de negociere în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Iaşi  din data de 22 iunie 2007 respectiv : - la art.28,lit.a, alin.3 se va menţiona că: suma rezultată se va achita de către S.C.I.G. în termen de 2 luni de la data la care S.C.I.G încheie contractele de vânzare-cumpărare pentru fiecare imobil în parte.

- nu se înstrăinează cota indiviză din terenul aferent unităţilor locative,

Având în vedere art. 36 din Legea nr. 215/2001 - republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea Contractului de asociere nr. 8329/03.02.2005 prin Act adiţional, conform proiectului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, conform Anexei nr. 2 din Actul adiţional.

Art. 3 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Actul adiţional la contractul de asociere nr. 8329/03.02.2005.

Art. 4 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să îndeplinească toate formalităţile în vederea dezmembrării suprafeţelor de teren, care fac parte din suprafaţa iniţială de 119.392 mp teren, aferentă Proiectului PALAS.

Art. 5. - Toate cheltuielile ocazionate de încheierea actului aditional în formă autentică cad în sarcina SC Iulius Group SRL.

Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                             Prefectului Judeţului Iaşi

-                             Primarului Municipiului Iaşi

-                             S.C. IULIUS GROUP S.R.L.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,

  Cons.Olteanu Romeo               cons.jr.Lăcrămioara Vernică                                           

 

Nr.238

din 22 iunie 2007