Hotărârea nr. 236/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de evaluare selecţie şi finanţare a proiectelor din domeniul culturii scrise

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de evaluare, selecţie şi finanţare a proiectelor din domeniul culturii scrise

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere:

          - iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

          - referatul de specialitate nr.39125/28.05.2007 întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi,

          - nota de fundamentare întocmită de  Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi,

          - raportul de avizare întocmit de Comisia social culturală învăţământ, culte a Consiliului Local Municipal Iaşi

- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor culturale,

- prevederile Legii nr.186/2003 -privind susţinerea şi promovarea culturii scrise,

- prevederile Legii nr.350/2005- privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate activităţilor nonprofit de interes general,

- H.C.L nr.44 din 12.02.2007 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007,

          In temeiul art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 - Se aprobă Regulamentul referitor la procedura de evaluare, selecţie şi finanţare a proiectelor din domeniul culturii scrise, conţinut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. - Pentru sumele alocate spre finanţare conform regulamentului aprobat se va prezenta decont justificativ la Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri şi la Direcţia Economică şi a Finanţelor Publice Locale.

          Art.3  - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         D.E.F.P.L.

-         Biroului de Cultură, Sport, Culte şi ONG -uri

-         Direcţiei Strategii

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.236

din 30 mai 2007