Hotărârea nr. 235/2007

HOTĂRÂRE privind modificarea Statutului Fundaţiei Sportului Ieşean

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statutului Fundaţiei Sportului Ieşean

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere:

          - iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

          - referatul de specialitate nr.37390/22.05.2007 întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi,

          - nota de fundamentare întocmită de  Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi,

          - rapoartele de avizare întocmite de:

§        Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

§        Comisia pentru tineret şi sport a Consiliului Local Municipal Iaşi

- prevederile O.G. nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile

- prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările din Legea nr.472/2004,

- Statutul Fundaţiei Sportului ieşean, anexă la H.C.L. nr.107/19.03.2007,

          In temeiul art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 - Prevederea “cotizaţiilor membrilor, ale căror cuantum se stabileşte de către Consiliul Director” de la alineatul 8.1. al Statutului Fundaţiei Sportului Ieşean, aprobat prin H.C.L. nr.107/2007, se va considera nescrisă.

          Art.2. - La art.8 din Statutul Fundaţiei Sportului Ieşean, alineatele 8.3, respectiv 8.4 se vor considera nescrise.

          Art.3. - Se modifică art.9 Cheltuielile Fundaţiei din Statutul Fundaţiei Sportului Ieşean, prin reformularea alineatului 9.1, litera e), al cărui conţinut va fi următorul: „indemnizaţii de transfer şi indemnizaţii de instalare”.

          Art.4  - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         D.E.F.P.L.

-         Biroului de Cultură, Sport, Culte şi ONG -uri

-         Direcţiei Strategii

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.235

din 30 mai 2007