Hotărârea nr. 231/2007

HOTĂRÂRE pivind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pivind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

 

          Consiliul local al Municipiului Iaşi

          Având în vedere:

-         iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-         referatul de specialitate întocmit de D.E.F.P.L.

-         rapoartele de avizare întocmite de:

o       Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

o       Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - cu privire la drepturile prevăzute de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat,

-         prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, modificată, actualizată şi republicată în Monitorul Oficial nr.48/14.01.2005 şi ale O.M.F. nr.1752/2005,

-         raportul de audit financiar şi certificare a Bilanţului contabil pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi,

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. - Se aprobă Bilanţul contabil pe anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.

          Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

          - Prefectului Judeţului Iaşi

          - Primarului Municipiului Iaşi

          - Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Iaşi

          - Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.231

din 30 mai 2007