Hotărârea nr. 228/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA IAŞI-CIUREA CVARTAL 2 PARCELA 1/1/1(17/1/7/1/1/1) întocmit in vederea construirii unei hale industriale şi un sediu firmă pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, ŞOSEAUA IAŞI-CIUREA CVARTAL 2, PARCELA 1/1/1(17/1/7/1/1/1)

întocmit in vederea construirii unei hale industriale şi un sediu firmă

pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere:

-                          iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-                          nota de fundamentare nr.23659/16.05.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism,

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-                          Certificatul de Urbanism nr. 2982 din 11.07.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-                          cererea 67562 din 14.09.2006 prin care SC “GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA” SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, soseaua Iasi-Ciurea cvartal 2, parcela 1/1/1(17/1/7/1/1/1);

-                          Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 01.11.2006 ;

-                          avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal nr.20648 din 18.09.2006, avizul SC SALUBRIS nr.28478 din 14.09.2006, avizul SC E-ON SA nr.1516/04.10.2006, avizul SN TRANSGAZ-SA MEDIAS nr.14492/10.01.2007, avizul SC E-ON GAZ nr.7373 din 31.10.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/8687/1280 din 18.09.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” nr.600177-2 din 04.10.2006, avizul Comisiei municipale de circulatie nr.67870 din 02.10.2006, avizul privind protectia civila nr. 620.129/3 din 28.09.2006, avizul Directiei de Sanatate publica Iasi nr.11808/13.09.2006, avizul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Pentru Protectia Mediului Iasi nr.8972 din 02.2007 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 126/PUD/2006.

-                          prevederile legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-                          Legea 350/2001 modificata si completata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

-                          prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-                          Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul art.36 din  Legea  nr.215/2001  privind administratia publica locala, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, SOSEAUA IASI-CIUREA CVARTAL 2, PARCELA 1/1/1(17/1/7/1/1/1) intocmit in vederea construirii unei hale industriale si un sediu firma pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 4.866,00mp.(Anexa 5)

Art.2.  - Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi soseaua Iasi-Ciurea cvartal 2, parcela 1/1/1(17/1/7/1/1/1).

Art.3. - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

Art.4 -   Prezenta hotarare va fi comunicată:

-                          Prefectului Judeţului Iaşi

-                          Primarului Municipiului Iaşi

-                           Direcţiei de Dezvoltare Urbană

-                          Serviciului de Arhitectură şi Urbanism

-                          Serviciului Cadastru

-                          S.C. “GRUPUL DE DISTRIBUŢIE ETA” SRL- Iaşi,str.Cuza Vodă nr.3,bl.M3C,sc.A,et.6,ap.18

 

 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.228

din 30 mai 2007