Hotărârea nr. 227/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CALARASI NR.23 intocmit in vederea demolarii constructiei existente si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA CALARASI NR.23

intocmit in vederea demolarii constructiei existente si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere :

-       iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-       nota de fundamentare  nr.80683/16.05.2007 întocmită de Servicul Arhitectură şi Urbanism,

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

-       Certificatul de Urbanism nr. 3637 din 17.08.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-       cererea 80683 din 02.11.2006 prin care Trofin Gheorghe solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Calarasi nr.23;

-       Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 22.11.2006 ;

-        avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.19178 din 31.08.2006, avizul SC E-ON SA nr.1406/22.09.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.6660 din 05.09.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/8077/1197 din 29.08.2006,  avizul privind protectia civila nr.3364/1129 din 04.09.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.11510 din 04.09.2006, avizul SC SALUBRIS nr.26742/30.08.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 15/P.U.D./ 2007.

-       prevederile legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-       Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

-       Prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-       Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul art.36 din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA CALARASI NR.23 intocmit in vederea demolării constructiei existente si construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 301,00mp. (Anexa 5)

Art.2. - Prezenta hotărâre este opozabilă dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Calarasi nr.23.

Art.3. - Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului judeţului Iaşi

-       Primarului Municipiului Iaşi

-       Direcţiei de Dezvoltare Urbană

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism

-       Serviciului Cadastru

-       Trofin Gheorghe - Iaşi, str.Călăraşi nr.23 

                                                                                                                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.227

din 30 mai 2007